Παράταση προθεσμιών του ν.4067/2012, για την Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για ΑμεΑ

Παράταση έως και την 31η Μαρτίου του 2023, των προθεσμιών του άρθρου 26

Παράταση έως και την 31η Μαρτίου του 2023, των προθεσμιών των παραγράφων 4 και 10 του άρθρου 26 "Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα Άτομα με Αναπηρία και τα εμποδιζόμενα Άτομα" του Νόμου 4067/2012 "Νέος Οικοδομικός Κανονισμός".

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 7028/31-12-22 :

Άρθρο 1
Παράταση της προθεσμίας της παρ.4 του άρθρου 26 του ν.4067/2012 (Α’79).
Παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.3.2023 η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012. Για το ίδιο διάστημα παρατείνεται η αναστολή κυρώσεων για τα ανωτέρω αναφερόμενα κτίρια.

Άρθρο 2
Παράταση των προθεσμίας της παρ.10 του άρθρου 26 του ν.4067/2012 (Α’79).
Παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.3.2023 η καταληκτική προθεσμία αναστολής κυρώσεων του τέταρτου εδαφίου της περ. α της παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 και αντιστοίχως η προθεσμία ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαμορφώσεων του πέμπτου εδαφίου της ίδιας περίπτωσης και η καταληκτική ημερομηνία αναστολής του έκτου εδαφίου, που αφορά στην υποχρέωση της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).


Ολόκληρο το ΦΕΚ (σε pdf), εδώ :
Παράταση Προθεσμιών Νόμου 4067/2012, για Προσβασιμότητα ΑμεΑ 

Σχετικά Κείμενα: