Επιστολή προς Υπ.Υγείας για την Επιτροπή Ορισμού της Διαιτολογικής Πράξης

Επιστολή ΕΔΔΕ προς Υπ.Υγείας για την Ομάδα Εργασίας για τον Ορισμό της Διαιτολογικής Πράξης

Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Γραφείο Υπουργού
  2. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης
    Τμήμα Σύστασης και Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Γραφείο Πρωθυπουργού
κ. Ιωάννη Σαρμά. 

Θέμα: «Πλημμελής συγκρότηση και σύνθεση της Ομάδας Εργασίας για τη θεσμοθέτηση της Διαιτολογικής Πράξης, του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)»   

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. A1β/Γ.Π.οικ.33593/21.06.2023 Απόφαση της Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ: ΨΠ7Ξ465ΦΥΟ-9Σ2) περί «Συγκρότησης και ορισμού μελών στην Ομάδα Εργασίας για τη θεσμοθέτηση της Διαιτολογικής Πράξης, του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)» 

 

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

Με έκπληξη λάβαμε γνώση, αυθημερόν με την δημοσίευσή της, την ως άνω απόφασή σας με την οποία συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για τη θεσμοθέτηση της Διαιτολογικής Πράξης στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (Κε.Σ.Υ.) και ορίστηκαν τα μέλη αυτής, μεταξύ των οποίων κανένα μέλος δεν έχει την ιδιότητα του Διαιτολόγου–Διατροφολόγου. Η Ομάδα Εργασίας έχει ως έργο τον ορισμό της Διαιτολογικής Πράξης, την αναγκαιότητα νομοθετικής κατοχύρωσης της Διαιτολογικής Πράξης και τον ορισμό των Επαγγελματιών Υγείας που μπορούν να ασκούν τη Διαιτολογική Πράξη. Η θητεία δε της ως άνω επιτροπής ορίστηκε έξι (6) μήνες. Επί της ως άνω αποφάσεως θέτουμε υπ’οψιν σας τα εξής:

  1. Πρώτον, παρατηρούμε ότι η ως άνω υπουργική απόφαση, η οποία ελήφθη μόλις δυο ημέρες πριν τη λήξη της θητείας σας και τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023, δεν έχει κανένα κατεπείγοντα χαρακτήρα, ούτε επιλύει κάποιο τρέχον και επείγον υπηρεσιακό ζήτημα. Ενδεικτικό τούτου είναι ότι η θητεία της ως άνω επιτροπής ορίζεται εξάμηνη, καλούμενη δηλαδή να παράξει έργο σε χρόνο απώτερο της θητείας της παρούσας Κυβέρνησης. Ως εκ τούτου δεν αντιλαμβανόμαστε τη σκοπιμότητα να οριστεί η ως άνω Ομάδα Εργασίας κατά τον ως άνω χρόνο και μάλιστα με τόσο μεροληπτικό τρόπο κατά τη σύνθεσή της, όπως λεπτομερώς αναφέρουμε κατωτέρω, αγνοώντας παντελώς να περιληφθούν ως μέλη της Διαιτολόγοι–Διατροφολόγοι, δηλαδή οι επαγγελματίες που εξ’ ορισμού ασκούν τις πράξεις αυτές.

  2. Συγκεκριμένα, όπως προελέχθη η σύνθεση της ως άνω ομάδας εργασίας είναι πλημμελής λόγω του ότι απουσιάζει παντελώς μέλος με την ιδιότητα του Διαιτολόγου–Διατροφολόγου. Πόσω μάλλον απουσιάζουν πλήρως εκπρόσωποι των Τμημάτων Διατροφής–Διαιτολογίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, πλην ενός μέλους ΔΕΠ του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου με την ιδιότητα όμως του ιατρού. Η με τον ανωτέρω τρόπο σύνθεση της εν λόγω Ομάδας Εργασίας, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με προηγούμενη πρακτική του Υπουργείου σας. Ειδικότερα, σας θυμίζουμε ότι με την υπ’ αριθμόν Πρωτοκόλλου ΚΕΣΥ (β)/Γ.Π.οικ. 72797 της 15/10/2019, επιστολή του Υπουργείου σας είχε κληθεί η Ένωσή μας να συμμετάσχει ως σύλλογος στην Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας που θα οριζόταν με θέμα «Διαιτολογική Πράξη», δηλαδή ακριβώς το ίδιο με αυτό της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας. Με την υπ’αριθμόν πρωτοκόλλου 43/22.10.2019 επιστολή μας ανταποκριθήκαμε στην πρόσκλησή σας προτείνοντας τακτικό και αναπληρωματικό μέλος. Εν προκειμένω, δεν κλήθηκαν προ της δημοσιεύσεως της ως άνω αποφάσεως, η ένωσή μας, ως μοναδικός φορέας εκπροσώπησης όλων των επαγγελματιών Διαιτολόγων–Διατροφολόγων τριτοβάθμιας εκπαίδευσής στην Ελλάδα, αλλά και τα τμήματα Διαιτολογίας–Διατροφολογίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, να συμμετάσχουν με εκπροσώπους στη σύνθεση της ως άνω Ομάδας Εργασίας.

  3. Σημειώνεται, δε, ότι το έργο της ομάδας εργασίας, περιλαμβάνει τον ορισμό των Επαγγελματιών Υγείας που μπορούν να ασκούν τη Διαιτολογική Πράξη, ήτοι τον επανακαθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Διαιτολόγων–Διατροφολόγων, τα οποία όμως έχουν ήδη καθοριστεί από την ελληνική πολιτεία. Συγκεκριμένα με τα Π.Δ. 78/1989 (ΦΕΚ Α΄36 07-02-1989) και 311/1997 (ΦΕΚ Α΄221/29-10-1997) καθορίστηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων Διατροφής της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των ΑΤΕΙ και του τμήματος Διαιτολογίας του Χαροκόπειου ΑΕΙ αντίστοιχα. Στο μεν αρ. 2 του Π.Δ. 78/1989 (ΦΕΚ Α΄36 07-02-1989) ορίζεται ότι «2. Οι πτυχιούχοι (ενν. του Τμήματος Διατροφής της σχολής τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής των ΤΕΙ) έχουν δικαίωμα να απασχοληθούν με τα παρακάτω αντικείμενα: …δ) Κατάρτιση Γενικών και Ειδικών διαιτολογίων και επίβλεψη εφαρμογής τους, …3. Οι πτυχιούχοι του τμήματος έχουν δικαίωμα απασχόλησης στους παρακάτω και στα αντίστοιχα αντικείμενα εργασίας: α) Νοσοκομεία – Ιδιωτικές Κλινικές: κατάρτιση διαιτολογίου και επίβλεψη παρασκευής γευμάτων για τους ασθενείς, σύμφωνα με τις θεραπευτικές τους ανάγκες που καθορίζονται από το θεράποντα ιατρό. …», στο δε ΠΔ  311/1997 (ΦΕΚ Α΄221/29-10-1997) ορίζεται ρητά ότι «1. Ο πτυχιούχος του τμήματος Διαιτολογίας του Χαροκόπειου ΑΕΙ Οικιακής Οικονομίας ο οποίος ορίζεται ως "πτυχιούχος διαιτολόγος" με βάση τις εξαιδικευμένες γνώσεις στη διατροφή και την κλινική διαιτολογία, είναι σε θέση: -να σχεδιάζει, προγραμματίζει, επιβλέπει και υποστηρίζει την εκτέλεση προγραμμάτων διατροφής του υγιούς ή ασθενούντος πληθυσμού, νοσηλευόμενου ή μη, σε χώρους ομαδικής σίτισης (όπως κατασκηνώσεις, νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί, γηροκομεία κλπ.). -να εκτιμά την κατάσταση θρέψης των άσθενών που νοσηλεύονται σε ειδικές μονάδες (εντατικής θεραπείας, μεταμοσχεύσεων, εμφραγμάτων, αναπνευστικής ανεπάρκειας, τεχνητού νεφρού, συνεχούς περιτοναϊκής κάθαρσης, τεχνητού παγκρέατος ασθενών με HIV λοίμωξη) και να εφαρμόζει ειδικές μεθόδους διατροφικής υποστήριξης (εντερική, παρεντερική διατροφή). -να σχεδιάζει και επιβλέπει την εκτέλεση θεραπευτικών διαιτών, βάσει ιατρικών οδηγιών.».

Κατόπιν αυτών, θεωρούμε τη συγκρότηση της ως άνω ομάδας εργασίας πλημμελή και ζητούμε μετ’ επιτάσεως εκ μέρους σας την ανάκληση της ως άνω αποφάσεως, άλλως τη συγκρότησή της κατά τα ανωτέρω με τη συμμετοχή μελών που έχουν την ιδιότητα του Διαιτολόγου–Διατροφολόγου.

Εκ του ΔΣ της ΕΔΔΕ


Η Επιστολή σε pdf, εδώ :
Επιστολή ΕΔΔΕ για Διαιτολογική Πράξη 

Σχετικά Κείμενα: