Δικαιολογητικά έναρξης επαγγέλματος ατομικής επιχείρησης

Δικαιολογητικά έναρξης επαγγέλματος ατομικής επιχείρησης

Για να κάνει κάποιος έναρξη επαγγέλματος πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1ο: Εγγραφή σε επιμελητήριο.

Αυτό πλέον για όσους ασκούν παραϊατρικά επαγγέλματα δεν χρειάζεται. Μπορείτε να διαβάσετε και το σχετικό έγγραφο. "Διαγραφή παραϊατρικών επαγγελμάτων από τα Επιμελητήρια της χώρας"

Βήμα 2ο: Προσωρινή εγγραφή σε ασφαλιστικό ταμείο.

Για την έναρξη επαγγέλματος απαιτείται, επιπλέον, βεβαίωση εγγραφής από ασφαλιστικό φορέα.

Για τον Ο.Α.Ε.Ε.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας μαζί με την ταυτότητα.
 • Μια φωτοτυπία των πρώτων ενσήμων του πρώτου ασφαλιστικού φορέα και το πρωτότυπο (για ασφ/νους μετά την 01/01/1993)
 • Βεβαίωση απογραφής από το ΙΚΑ (για ασφ/νους μετά την 01/01/1993)
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο εφορία ή υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης στέγης θεωρημένη από δημόσια αρχή και μία φωτοτυπία.
 • ΑΦΜ
 • ΑΜΚΑ
 • Δικαίωμα εγγραφής (111,10 ευρώ)
 • Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από αστυνομία, σε περίπτωση που η εγγραφή γίνει από άλλο πρόσωπο, στην οποία να αναφέρεται ότι παρέχεται η δυνατότητα για συμπλήρωση και υπογραφή υπεύθ. δηλώσεων που απαιτούνται για την εγγραφή του στον Ο.Α.Ε.Ε. και την ταυτότητα του.
 • Υπεύθυνη δήλωση με ανάλογο κείμενο, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν αναφέρεται στην εξουσιοδότηση , ότι μπορεί ο εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει Υπευθ. Δήλωση, που αφορά την εγγραφή.

Στην συνέχεια χορηγείται βεβαίωση προσωρινής εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Ε. Ο ασφαλισμένος καταθέτει αυτή τη βεβαίωση στην εφορία για να κάνει έναρξη επαγγέλματος.

Βήμα 3ο: Έναρξη επαγγέλματος στην εφορία.

Ο ενδιαφερόμενος πηγαίνει στην εφορία οπού ανήκει η έδρα της επιχείρησης του, στο τμήμα μητρώου, και καταθέτει τα παρακάτω: (Για πρώτη εγγραφή)

 • Τη βεβαίωση εγγραφής στο επιμελητήριο.
 • Τη βεβαίωση εγγραφής από τον Ο.Α.Ε.Ε.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του.
 • Το μισθωτήριο συμβόλαιο της έδρας ή αν πρόκειται για παραχώρηση, χρειάζεται το συμβόλαιο και αντίγραφο αυτού μαζί με υπευθ. δήλωση του ιδιοκτήτη ότι παραχωρεί το χώρο για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα. (Αν άλλαξε κάποιο στοιχείο στη διεύθυνση της έδρας και το συμβόλαιο δεν το γράφει, χρειάζεται επιπλέον και ένας πρόσφατος λογαριασμός Δ.Ε.Η. Ο.Τ.Ε. κλπ.)

Βήμα 4ο: Ολοκλήρωση εγγραφής στο ασφαλιστικό ταμείο.

Στη συνέχεια ο ασφαλισμένος επιστρέφει στον Ο.Α.Ε.Ε. όπου καταθέτει το αποδεικτικό έναρξης επαγγέλματος. Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής στο ταμείο και παραλαμβάνει και ειδική βεβαίωση την οποία καταθέτει στη συνέχεια στην εφορία για να κάνει θεώρηση βιβλίων-στοιχείων.

Βήμα 5ο: Θεώρηση βιβλίων-στοιχείων.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία έναρξης επαγγέλματος στην εφορία και εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Ε. ο ασφαλισμένος μπορεί (και πρέπει) να θεωρήσει τα βιβλία και τα στοιχεία του. Αφού προμηθευτεί σφραγίδα, το βιβλίο που υποχρεούται από το νόμο να τηρεί, χειρόγραφο ή μηχανογραφημένο, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τη δραστηριότητα του (π.χ. απόδειξη παροχής υπηρ. κ.λ.π.), πηγαίνει στην εφορία, στο τμήμα του κώδικα, και καταθέτει:

 • Το βιβλίο και τα στοιχεία. Το βιβλίο πρέπει να είναι αριθμημένο και τα στοιχεία αριθμημένα και σφραγισμένα.
 • Τη βεβαίωση εγγραφής από το επιμελητήριο.
 • Τη βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Ε.
 • Το αποδεικτικό έναρξης επαγγέλματος.

Προσοχή.

Οι διαιτολόγοι που διατηρούν ατομική επιχείρηση (προσωπικό διαιτολογικό γραφείο) δεν τηρούν πλέον βιβλίο πελατών, πρέπει να έχουν ταμειακή μηχανή ή φορολογικό μηχανισμό. Επίσης πρέπει να έχουν θεωρημένο μπλοκ απόδειξης παροχής υπηρεσιών σε περίπτωση που παρέχουν τις υπηρεσίες τους εκτός γραφείου αλλά και σε περίπτωση που δεν λειτπυργεί η ταμειακή μηχανή (λόγο τεχνικού προβλήματος ή άλλης αιτίας)

Σχετικά Κείμενα: