Άρθρο 9 Αρμοδιότητες Μελών Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος

Άρθρο 9  Αρμοδιότητες Μελών Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος

1. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος εκπροσωπεί το Περιφερειακό Τμήμα, σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή, καθώς και κατά τις δημόσιες εν γένει υποχρεώσεις του. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Δ.Ε. και την Περιφερειακή Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος, εισάγει στη Δ.Ε. την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα την αλληλογραφία, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ή πιστοποιητικό. Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα των πληρωμών και κάθε έγγραφο που αφορά την κίνηση των κεφαλαίων του Περιφερειακού Τμήματος. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο ή από άλλο μέλος της Δ.Ε. που ορίζεται με απόφαση του.

2. Ο Γενικός Γραμματέας έχει την εποπτεία και την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών του Περιφερειακού Τμήματος Τηρεί την αλληλογραφία, είναι υπεύθυνος για το αρχείο, το Μητρώο και τη σφραγίδα του, συντάσσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Δ.Ε. και την υποβάλλει στο Πρόεδρο και κάθε εν γένει έγγραφο. Τηρεί τα πρακτικά της Δ.Ε. και της Π.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος τα οποία τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο καθώς και το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται από τον Οργανωτικό Γραμματέα ή άλλο μέλος.

3. Ο Ταμίας μετά από απόφαση της Δ.Ε. είναι υπεύθυνος για την εν γένει διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Περιφερειακού Τμήματος. Φροντίζει για την είσπραξη των ετήσιων εισφορών από τα μέλη, καθώς και για κάθε τακτικό ή έκτακτο έσοδο του Περιφερειακού Τμήματος. Τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων και ενημερώνει το Περιφερειακό Τμήμα επί των οικονομικών. Ο Ταμίας συντάσσει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων κάθε ημερολογιακού έτους και τον υποβάλλει προς κατάρτιση στη Δ.Ε. και στη συνέχεια προς έγκριση στη Π.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος. Επίσης, καταθέτει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό στο Κ.Δ.Σ. του Σ.Δ.Δ Τηρεί βιβλίο όπου καταχωρούνται οι εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Κάθε πληρωμή γίνεται με ένταλμα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. Ο Ταμίας μπορεί να κρατά "εις χείρας" για τις επείγουσες δαπάνες του Περιφερειακού Τμήματος ποσό καθορισμένο κάθε φορά από την Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος και υποχρεώνεται να καταθέτει κάθε επιπλέον ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που ορίζεται από τη Δ.Ε. Κάθε είσπραξη για λογαριασμό του Περιφερειακού Τμήματος διενεργείται από τον Ταμία ή εντεταλμένο υπάλληλο του Περιφερειακού Τμήματος Ο Ταμίας υποχρεώνεται να καταβάλλει εγκαίρως προς το Κ.Δ.Σ. το ποσοστό των ετήσιων εισφορών των μελών του Περιφερειακού Τμήματος Κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην καταβολή αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Όταν ο Ταμίας κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνεται από άλλο μέλος της Δ.Ε. που ορίζεται από αυτό.

Σχετικά Κείμενα: