Άρθρο 2 Σκοπός

Άρθρο 2 Σκοπός

1. Σκοπός του Συλλόγου είναι η προαγωγή και ανάπτυξη της διαιτολογίας ως ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και η παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθμης στο κοινωνικό σύνολο.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, στο Σύλλογο ανήκει ιδίως:
α) Η συσπείρωση των μελών του και η με τη συνεργασία, αλληλεγγύη κοινές ενέργειες και προσπάθειες αυτών, μελέτη, προστασία, διεκδίκηση και προαγωγή των συλλογικών οικονομικών επαγγελματικών και κοινωνικοασφαλιστικών συμφερόντων των μελών.
β) Η προώθηση της επιστήμης της δικαιολογίας, η έρευνα, ανάλυση και μελέτη των διαιτολογικών θεμάτων και η εκπόνηση επιστημονικών μελετών για ζητήματα που αφορούν τη διαιτολογία.
γ) Η σύνταξη εισηγήσεων επί διαιτολογικών θεμάτων είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν προσκλήσεως από τον αρμόδιο Υπουργό ή άλλο φορέα.
δ) Η σύνταξη εισηγήσεων σε θέματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στο διαιτολογικό κλάδο, καθώς και η αξιοποίηση για το σκοπό αυτόν υποτροφιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
ε) Η συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων που επιχορηγούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και αφορούν τη διαιτολογία.
στ) Η έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών για την απόκτηση και την ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος από τα Μέλη του, η τήρηση των μητρώων του και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την καταπολέμηση και την εξάλειψη της αντιποίησης άσκησης του επαγγέλματος του διαιτολόγου - διατροφολόγου.
ζ) Η συμμετοχή στα εκάστοτε θεσμοθετημένα και αρμόδια όργανα για την άσκηση του επαγγέλματος του διαιτολόγου - διατροφολόγου.
η) Η συμμετοχή σε επιτροπές ελέγχου για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του διαιτολόγου - διατροφολόγου.
θ) Η συμμετοχή στα αρμόδια θεσμικά όργανα για τη χάραξη της πολιτικής υγείας στη χώρα.
ι) Η εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς του διαιτολογικού κλάδου.
ια) Η έκδοση ενημερωτικού περιοδικού για τον κλάδο και συγγραμμάτων που τον αφορούν.
ιβ) Η λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη νόμιμη και απρόσκοπτη άσκηση του επαγγέλματος του διαιτολόγου - διατροφολόγου.
ιγ) Η σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων στα αρμόδια θεσμικά όργανα για τον καθορισμό των διαιτολογικών πράξεων και την τιμολόγηση τους.
ιδ) Ο έλεγχος τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας Διαιτολόγων - Διατροφολόγων και η διαφύλαξη των χρηστών ηθών κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Διαιτολόγου από τα Μέλη του.
ιε) Η μελέτη υγειονομικών θεμάτων και η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων.
ιστ) Η καλλιέργεια συναδελφικού πνεύματος μεταξύ των μελών του και η φροντίδα για την επιστημονική πρόοδο αυτών.

3. Ο Σ.Δ.Δ, για τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του και την επιμόρφωση των μελών του δύναται να ιδρύει νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή.

Σχετικά Κείμενα: