Άρθρο 7 Ίδρυση Περιφερειακών Τμημάτων

Άρθρο 7 Ίδρυση Περιφερειακών Τμημάτων

1. Τα Περιφερειακά Τμήματα (Π.Τ.) του Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων (Σ.Δ.Δ) ιδρύονται, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, με απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής (Π.Δ.Ε.) του Σ.Δ.Δ. Μετά την ανάδειξη του πρώτου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου (Κ.Δ.Σ.) η ίδρυση, η κατάργηση και η συγχώνευση των Περιφερειακών Τμημάτων ενεργείται με απόφαση του Κ.Δ.Σ.

2. Τα Περιφερειακά Τμήματα ιδρύονται και εδρεύουν στην πρωτεύουσα περιφερειακών ενοτήτων της χώρας. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα ιδρύεται ένα μόνο Περιφερειακό Τμήμα. Οι διαιτολόγοι - διατροφολόγοι του ίδιου νομού ανήκουν υποχρεωτικά στο ίδιο Περιφερειακό Τμήμα. Κριτήριο για την υπαγωγή ενός μέλους στο αντίστοιχο Περιφερειακό Τμήμα είναι ο τόπος άσκησης του επαγγέλματος. Ο ελάχιστος επιτρεπόμενος αριθμός μελών κάθε Περιφερειακού Τμήματος είναι πενήντα (50) διαιτολόγοι - διατροφολόγοι . Ειδικά για τους νησιωτικούς νομούς ως ελάχιστος αριθμός μελών για την ίδρυση Περιφερειακών Τμημάτων, ορίζονται οι είκοσι πέντε (25) διαιτολόγοι - διατροφολόγοι . Με την απόφαση ίδρυσης, κατάργησης και συγχώνευσης προσδιορίζεται αφενός η έδρα και αφετέρου η τοπική αρμοδιότητα εκάστου Περιφερειακού Τμήματος με γνώμονα τον νομό όπου ασκεί κάθε μέλος του Σ.Δ.Δ το επάγγελμα. Ο αριθμός των Περιφερειακών Τμημάτων δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας.

3. Με την απόφαση ίδρυσης νέου Περιφερειακού Τμήματος ορίζεται η αντίστοιχη Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (Π.Δ.Ε.). Η Π.Δ.Ε. είναι τριμελής και υποχρεούται εντός δύο μηνών από τον ορισμό της να εγγράψει στο Μητρώο του οικείου Περιφερειακού Τμήματος τους διαιτολόγους - διατροφολόγους που υπάγονται στην τοπική του αρμοδιότητα. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της εκπνοής της δίμηνης προθεσμίας για την εγγραφή των μελών, υποχρεούται να συγκαλέσει Περιφερειακή Συνέλευση (Π.Σ.) για την εκλογή της αιρετής διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος. Η θητεία ειδικώς της πρώτης αιρετής διοίκησης νεοϊδρυθέντος Περιφερειακού Τμήματος λήγει με την πάροδο της τριετούς θητείας του τρέχοντος Κ.Δ.Σ.

Σχετικά Κείμενα: