Αρθρο 4 Εγγραφή - Συνδρομή

Αρθρο 4 Εγγραφή - Συνδρομή

1. Κάθε διαιτολόγος - διατροφολόγος υποχρεούται να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Περιφερειακό Τμήμα της περιοχής όπου ασκεί ή πρόκειται να ασκήσει το επάγγελμα του. Η αίτηση εγγραφής συνοδεύεται από δύο φωτογραφίες του αιτούντος και επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου. Για την εγγραφή απαιτείται η καταβολή εφάπαξ ποσού εξήντα ευρώ. Κάθε διαιτολόγος - διατροφολόγος εγγράφεται σε ένα μόνο Περιφερειακό Τμήμα. Για κάθε εγγραφή τηρείται ατομικός φάκελος στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα.

2. Κάθε διαιτολόγος - διατροφολόγος υποχρεούται, έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε χρόνου, να υποβάλει στο Περιφερειακό Τμήμα στο οποίο ανήκει, δήλωση με τα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, τόπο γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας. Μαζί με τη δήλωση υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος διαιτολόγου - διατροφολόγου και δήλωση πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος. Το έντυπο της δήλωσης αποστέλλεται σε όλα τα Μέλη από το Περιφερειακό Τμήμα στο οποίο ανήκουν. Το Κ.Δ.Σ. του Συλλόγου μπορεί με απόφαση του να τροποποιήσει τη μορφή της δήλωσης. Η δήλωση καταχωρείται στο μητρώο του Περιφερειακού Τμήματος και τον ατομικό φάκελο του διαιτολόγου - διατροφολόγου. Η ετήσια εισφορά κάθε διαιτολόγου - διατροφολόγου στο Σύλλογο ορίζεται στα εξήντα ευρώ και καταβάλλεται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης. Τα επίτιμα Μέλη δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν τα ποσά της ετήσιας εισφοράς και της εγγραφής. Για τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, όπως επίσης και για τους ανέργους, η ετήσια εισφορά ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ.

3. Τα ποσά της ετήσιας εισφοράς και της εγγραφής μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Κ.Δ.Σ. του Συλλόγου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του. Εντός μηνός από την εγγραφή μελών στα Περιφερειακά Τμήματα, οι Διοικούσες Επιτροπές των Περιφερειακών Τμημάτων υποχρεούνται να αποστείλουν αντίγραφα των δικαιολογητικών των μελών αυτών στο Κ.Δ.Σ. του Συλλόγου για την τήρηση του ενιαίου μητρώου μελών του Συλλόγου. Σε κάθε διαιτολόγο - διατροφολόγο που υποβάλλει εμπρόθεσμα τη δήλωση της παραγράφου και καταβάλλει την ετήσια συνδρομή, χορηγείται δελτίο ταυτότητας, που ισχύει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Το δελτίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα του Περιφερειακού Τμήματος και τον κάτοχο του και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Περιφερειακού Τμήματος. Η ισχύς του ανανεώνεται κάθε χρόνο. Η υποβολή εκπρόθεσμης ή ανειλικρινούς δήλωσης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Το ήμισυ των εισφορών των τακτικών μελών αποδίδεται υποχρεωτικά, έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, από τα Περιφερειακά Τμήματα στο Κ.Δ.Σ. του Συλλόγου. Η ευθύνη για την έγκαιρη καταβολή βαρύνει αποκλειστικά τον Πρόεδρο και τον Ταμία κάθε Περιφερειακού Τμήματος. Το ποσοστό των εισφορών που τα Περιφερειακά Τμήματα αποδίδουν στο Κ.Δ.Σ., μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Κ.Δ.Σ. και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων.
Κάθε διαιτολόγος - διατροφολόγος υποχρεούται να αναρτά στην είσοδο του γραφείου του την ένδειξη "Νόμιμο Γραφείο Διαιτολόγου - Διατροφολόγου", η οποία θα χορηγείται από το Σύλλογο και θα συνοδεύεται από τον αριθμό και την ημεροχρονολογία της εγκριτικής απόφασης εγγραφής του στο Σύλλογο.

Σχετικά Κείμενα: