Αρθρο 25 Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου

Αρθρο 25 Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου

1. Ο πειθαρχικός έλεγχος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 8 του παρόντος νόμου ασκείται από τη Διοικούσα Επιτροπή κάθε Περιφερειακού Τμήματος, που λειτουργεί και ως Πειθαρχικό Συμβούλιο για τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν έγγραφης ή προφορικής αναφοράς ή ανακοίνωσης δημόσιας αρχής ή ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου. Η Διοικούσα Επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογημένα, εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή της καταγγελίας ή της αίτησης ή της αναφοράς ή της ανακοίνωσης αν θα ασκηθεί πειθαρχική δίωξη.
2. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζει με απόφαση του ένα μέλος του Συμβουλίου ως εισηγητή. Ο εισηγητής υποχρεούται να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση, όπως επίσης να καλέσει και να εξετάσει ενόρκως μάρτυρες και να ενεργήσει κάθε απαραίτητη κατά την κρίση του πράξη για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
3. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης, ο εισηγητής συντάσσει και υποβάλλει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο το πόρισμα του. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αφού εκτιμήσει τα στοιχεία του φακέλου, αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του είτε για τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο, οπότε και ενημερώνει εντός δεκαπέντε ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης τον εγκαλούμενο διαιτολόγο και τον εγκαλούντα είτε παραγγέλλει στον εισηγητή της υπόθεσης να συντάξει κατηγορητήριο.
4. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου υποχρεούται, επί ποινή ακυρότητας της διώξεως και της ποινής που τυχόν επιβληθεί, να καλέσει με δικαστικό επιμελητή το διαιτολόγο - διατροφολόγο, που διώκεται πειθαρχικά, προκειμένου να λάβει ενυπόγραφα γνώση του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της υπόθεσης και να απολογηθεί.
5. Η προθεσμία που δίνεται στο διαιτολόγο - διατροφολόγο που διώκεται πειθαρχικά, προκειμένου να λάβει γνώση του κατηγορητηρίου και να απολογηθεί, δεν δύναται να είναι μικρότερη από πέντε ημέρες και μεγαλύτερη από δέκα.
6. Μετά την απολογία του διαιτολόγου - διατροφολόγου ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή την υποβολή έγγραφου απολογητικού υπομνήματος ή την πάροδο της ταχθείσας για το σκοπό αυτόν προθεσμίας, το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδίδει την απόφαση του. Κατά τη Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου ο διαιτολόγο - διατροφολόγο μπορεί να παρίσταται με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.
7. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Επιδίδεται εντός οκτώ ημερών από την έκδοση της στο διαιτολόγο - διατροφολόγο.
8. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει την εξουσία επιβολής των ποινών της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου. Τις ποινές της προσωρινής ή της οριστικής παύσης εξασκήσεως του επαγγέλματος του διαιτολόγου - διατροφολόγου μπορεί να επιβάλει μόνο το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Αν το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της παύσης εξασκήσεως του επαγγέλματος του διαιτολόγου - διατροφολόγου, παραπέμπει την υπόθεση στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Σχετικά Κείμενα: