Αρθρο 22 Πειθαρχικά Συμβούλια

Αρθρο 22 Πειθαρχικά Συμβούλια

1. Η Διοικούσα Επιτροπή κάθε Περιφερειακού Τμήματος είναι και το Πειθαρχικό του Συμβούλιο, αρμόδιο για τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του.
2. Συνίσταται Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από πέντε τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά Μέλη. Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπως και το αναπληρωματικό του μέλος, είναι δικαστής, με το βαθμό του Εφέτη των Πολιτικών Δικαστηρίων, που ορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις. Τα υπόλοιπα τέσσερα τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά Μέλη, είναι διαιτολόγοι - διατροφολόγοι και ορίζονται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. Γραμματέας του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου, αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του, είναι ο Γραμματέας του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει τις υποθέσεις, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, κατόπιν παραπομπής τους από τα Πειθαρχικά Συμβούλια, καθώς και τις ενστάσεις κατά των αποφάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων. Είναι αρμόδιο για την εκδίκαση, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων του Συλλόγου.

Σχετικά Κείμενα: