Άρθρο 20 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων και προετοιμασία εκλογών

Άρθρο 20 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων και προετοιμασία εκλογών

1. Τριάντα μέρες πριν τις αρχαιρεσίες υποβάλλονται στην Κ.Ε.Ε. με κατάθεση τους στο πρωτόκολλο του Σ.Δ.Δ. οι δηλώσεις συνδυασμών υποψηφίων και οι υποψηφιότητες μεμονωμένων υποψηφίων για το Κ.Δ.Σ., την Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή και την Γ.Σ. των Αντιπροσώπων για το Περιφερειακό Τμήμα Αττικής.
2. Η Κ.Ε.Ε. μετά τον έλεγχο των νομίμων προϋποθέσεων και της ταμειακής τακτοποίησης των υποψηφίων, ανακηρύσσει τις υποψηφιότητες μέσα στο επόμενο πενθήμερο με σύνταξη σχετικού πρακτικού. Το πρακτικό αυτό αναρτάται επί πέντε ημέρες στα γραφεία του Σ.Δ.Δ. και προσβάλλεται με ένσταση από κάθε οικονομικώς τακτοποιημένο μέλος του Σ.Δ.Δ. Μετά την πάροδο του πενθημέρου και εφόσον δεν υποβληθεί ένσταση, η ανακήρυξη των υποψηφίων καθίσταται οριστική.
3. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η Κ.Ε.Ε. εντός τριών (3) ημερών από την πάροδο της πενθήμερης ανάρτησης, τροποποιώντας ενδεχομένως το πρακτικό ανακήρυξης και καθιστώντας αυτό οριστικό.
4. Η Κ.Ε.Ε. έχει την ευθύνη εκτύπωσης των ψηφοδελτίων των συνδυασμών υποψηφίων και των μεμονωμένων υποψηφίων, ακολούθως προς το πρακτικό ανακήρυξης, σε χαρτί όμοιας διάστασης και χρώματος για όλους. Εκτυπώνονται ξεχωριστά ψηφοδέλτια, ένα για το Κ.Δ.Σ. και την Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή και ένα για τους Αντιπροσώπους και τα λοιπά όργανα εκάστου Περιφερειακού Τμήματος. Ακολούθως τα ψηφοδέλτια προωθούνται έγκαιρα στις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές και πάντως τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ των εκλογών.
5. Οι φάκελοι που χρησιμοποιούνται σφραγίζονται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο κάθε Εφορευτικής Επιτροπής.
6. Οι εκλογικοί κατάλογοι, που συντάσσονται και επικυρώνονται με ευθύνη των Ταμιών των Περιφερειακών Τμημάτων και περιλαμβάνουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη, παραδίδονται έγκαιρα στους Προέδρους των Εφορευτικών Επιτροπών.

Σχετικά Κείμενα: