Άρθρο 18 Εκλογή Οργάνων Διοίκησης του Σ.Δ.Δ.

Άρθρο 18 Εκλογή Οργάνων Διοίκησης του Σ.Δ.Δ.

1. Το Κ.Δ.Σ. του Σ.Δ.Δ τρεις (3) μήνες πριν λήξει η τριετής θητεία του, υποχρεούται να προκηρύξει εκλογές για ανάδειξη νέου Κ.Δ.Σ. με απόφαση του, την οποία γνωστοποιεί προς όλα τα Περιφερειακά Τμήματα. Το διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της προκήρυξης μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών δεν πρέπει να είναι μικρότερο του διμήνου. Με την απόφαση το Κ.Δ.Σ. γνωστοποιεί την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) καθώς και στις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.Ε.Ε.) για να αναλάβουν το έργο τους.
Ειδικώς η θητεία του πρώτου αιρετού Κ.Δ.Σ. λήγει τον μήνα Μάιο του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται η χρονική περίοδος των τριών (3) ετών από την εκλογή του, ανεξαρτήτως ενδεχόμενης σύντμησης ή παράτασης της τριετούς θητείας του.
2. Η εκλογή των οργάνων Διοίκησης του Σ.Δ.Δ (Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή, Αντιπρόσωποι), γίνεται ως εξής:
α) Οι έδρες του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής, ως και ο αριθμός των αντιπροσώπων στη Γ.Σ. των Αντιπροσώπων, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
β) Το εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης είναι αναλογικό. Το εκλογικό μέτρο προκύπτει από την διαίρεση του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του Κ.Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
γ) Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Κ.Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
δ) Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο, για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα.
ε) Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του αναλογούν, καταλαμβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσοι είναι οι υποψήφιοί του.
στ) Οι έδρες για το Κ.Δ.Σ. ή την Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή, που παραμένουν αδιάθετες μετά την εφαρμογή του εδαφίου β', κατανέμονται σε δεύτερη κατανομή ανά μία, κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς ή στους μεμονωμένους υποψηφίους.
ζ) Κάθε συνδυασμός υποψηφίων καταρτίζεται με έγγραφη δήλωση, υπογεγραμμένη κατά σειρά επωνύμου, από τους αποτελούντες τον συνδυασμό υποψηφίους συμβούλους.
η) Η εκλογή των υποψηφίων συμβούλων γίνεται με βάση το σύνολο των σταυρών προτίμησης για τον καθένα τους. Ο εκλογέας δηλώνει την προτίμηση του, ανάμεσα στους υποψηφίους του συνδυασμού της επιλογής του, σημειώνοντας ένα σταυρό δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών προτίμησης για Κ.Δ.Σ. είναι δέκα τρεις (13). Για την Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή ο μέγιστος αριθμός προτίμησης είναι τρείς (3). Για την εκλογή των Αντιπροσώπων στην Γ.Σ. οι ψηφοφόροι - μέλη των Περιφερειακών Τμημάτων μπορούν να βάλουν αριθμό σταυρών που αντιστοιχούν στο 1/3 των υποψηφίων κατά ανώτατο όριο.

Σχετικά Κείμενα: