Άρθρο 15 Λειτουργία και αρμοδιότητες του Κ.Δ.Σ.

Άρθρο 15 Λειτουργία και αρμοδιότητες του Κ.Δ.Σ.

1. Το Κ.Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση προς όλα τα μέλη του, στην οποία περιέχονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
2. Το Κ.Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικώς μια φορά τον μήνα και εκτάκτως εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Κ.Δ.Σ. μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή αίτησης, εφόσον το αιτηθούν εγγράφως έξι (6) μέλη του. Στην σχετική αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση του Κ.Δ.Σ. σε συνέχεια της ως άνω αιτήσεως είναι υποχρεωτική για τον Πρόεδρο και ενεργείται εντός οκτώ (8) ημερών από την υποβολή της. Το Κ.Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει και για θέματα εκτός ημερησίας διάταξης έπειτα από πρόταση Συμβούλου, που εγκρίνεται από την πλειοψηφία των παρόντων. Για την συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από όλους όσους παρίστανται.
3. Το Κ.Δ.Σ. δύναται να συνεδριάζει σε πόλεις όπου εδρεύουν Περιφερειακά Τμήματα και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται επτά (7) τουλάχιστον από τα μέλη του και λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία των παρόντων. Προκειμένου περί προσωπικών ζητημάτων και εκλογής προσώπων η ψηφοφορία είναι μυστική. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και σε περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Αποφάσεις που ελήφθησαν ομόφωνα αναθεωρούνται μόνο με ομοφωνία των παρόντων, εφόσον ο αριθμός τους είναι τουλάχιστον ίσος προς εκείνον της συνεδρίασης που ελήφθη η αναθεωρούμενη απόφαση. Λοιπές αποφάσεις αναθεωρούνται μόνο, αν συγκεντρωθεί πλειοψηφία κατά μια τουλάχιστον ψήφο μεγαλύτερη εκείνης που συγκεντρώθηκε αρχικά.
4. Το Κ.Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Διοικεί τον Π.Σ.Φ.
β) Αποφασίζει για την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Δ.Δ
γ) Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.
δ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που ανατίθεται σε αυτό από την Γ.Σ. των Αντιπροσώπων και από τις Περιφερειακές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Δ.Δ
ε) Εποπτεύει και συντονίζει τις ενέργειες των Περιφερειακών Τμημάτων.
στ) Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό.
δ) Διοργανώνει κάθε χρόνο το Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διαιτολογίας.
η) Εκδίδει το περιοδικό "".
θ) Προάγει με κάθε μέσο τους σκοπούς του Συλλόγου.
ι) Συστήνει Επιτροπές Εργασίας και Επιστημονικά Τμήματα, η λειτουργία των οποίων ρυθμίζεται με Κανονισμό που εκδίδεται από το Κ.Δ.Σ.
ια) προσλαμβάνει προσωπικό για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Π.Σ.Φ..
5. Οι θέσεις στο Κ.Δ.Σ. είναι τιμητικές και άμισθες. Τα μέλη του Κ.Δ.Σ., εφόσον διαμένουν εκτός Αττικής, δικαιούνται να αποζημιώνονται για τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής προκειμένου να παραστούν στις συνεδριάσεις του Κ.Δ.Σ. Όμοιας αποζημίωσης δικαιούνται και μέλη του Π.Σ.Δ.Δ . που εξουσιοδοτούνται ρητώς από το Κ.Δ.Σ. να το εκπροσωπήσουν σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις ή συναντήσεις - συσκέψεις, σχετικές με τους σκοπούς του Σ.Δ.Δ Ο προσδιορισμός του ύψους της αποζημίωσης αλλά και η καταβολή της γίνεται από το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Δ .
6. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, ο Οργανωτικός Γραμματέας, ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και ο Ταμίας του Κ.Δ.Σ., εφόσον είναι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, δικαιούνται άδεια απουσίας από την υπηρεσία τους για δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα, όσο διαρκεί η θητεία τους. Κατά το χρόνο αυτόν διατηρούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική τους ιδιότητα. Τα άλλα μέλη του Κ.Δ.Σ. δικαιούνται να πάρουν άδεια απουσίας εννέα (9) ημερών το μήνα. Η λήψη της παραπάνω άδειας σημαίνει την παραίτηση του ενδιαφερόμενου από την όμοια της παραγράφου 11 του άρθρου 8, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις. Τα μέλη του Κ.Δ.Σ., εφόσον είναι υπάλληλοι δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, δεν μετατίθενται κατά τη διάρκεια της θητείας τους χωρίς τη συγκατάθεση τους.
7. Αν ο αριθμός των τακτικών μελών του Κ.Δ.Σ. μειωθεί για οποιαδήποτε λόγο, το Κ.Δ.Σ. συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους, που δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε αριθμό τα τακτικά μέλη. Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση της απαρτίας του Κ.Δ.Σ. χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών να υπερβαίνει τον αριθμό των τακτικών, προκηρύσσονται εκλογές τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν τη διενέργεια τους για την ανάδειξη νέου Κ.Δ.Σ.

Σχετικά Κείμενα: