Άρθρο 14 Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 14 Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (Κ.Δ.Σ.) του Σ.Δ.Δ αποτελείται από δέκα τρία (13) μέλη που εκλέγονται ανά τριετία μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά με καθολική μυστική ψηφοφορία από τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου του Σ.Δ.Δ

2. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανακήρυξη των εκλεγέντων ο πλειοψηφήσας υποψήφιος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού και σε περίπτωση ισοψηφίας το αρχαιότερο βάση του χρόνου εγγραφής στο Μητρώο του Περιφερειακού Τμήματος που ανήκει, καλεί τους λοιπούς συμβούλους στην πρώτη συνεδρίαση προς εκλογή Προέδρου, Α' και Β' Αντιπροέδρων, Γενικού Γραμματέα, Οργανωτικού Γραμματέα, Ταμία, Υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων και Υπεύθυνου Εκδόσεων. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών του Κ.Δ.Σ. Οι ιδιότητες του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή σε συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού. Σε περίπτωση που το δεκαήμερο παρέλθει άπρακτο, τα μέλη του νεοεκλεγέντος Κ.Δ.Σ. συνέρχονται αυτοδίκαια, ύστερα από πρόσκληση υπογραφόμενη από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του.

3. Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν καλυφθούν με τις πρώτες εκλογές όλες οι ανωτέρω θέσεις επαναλαμβάνεται η διαδικασία για όσες θέσεις παραμένουν ακάλυπτες σε δεύτερη συνεδρίαση, που συγκαλείται αυτοδίκαια εντός οκτώ (8) ημερών από την πρώτη. Αν και κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση δεν πληρωθούν όλες οι θέσεις συγκαλείται αυτοδίκαια σε οκτώ (8) ημέρες τρίτη συνεδρίαση, κατά την οποία όμως, απαιτείται απλή πλειοψηφία και στην περίπτωση αυτή η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων στην προτίμηση υποψηφίων.

4. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Κ.Δ.Σ. από μια εκ των ανωτέρω θέσεων ακολουθείται η ίδια ως άνω εκλογική διαδικασία για την πλήρωση της κενής θέσης.

5. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας μέλους του Κ.Δ.Σ. από τέσσερις (4) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή ύστερα από δώδεκα (12) συνολικά απουσίες του από τακτικές συνεδριάσεις του Κ.Δ.Σ. θεωρείται αυτοδίκαια παραιτημένο. Το αδικαιολόγητο ή μη της αποχής κρίνεται από το Κ.Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια μιας εκ των δυο αμέσως επόμενων συνεδριάσεων του. Μετά από τρεις (3) συνεχείς απουσίες ή μετά από έντεκα (11) συνολικά απουσίες ο Γενικός Γραμματέας του Κ.Δ.Σ. οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το μέλος που απουσίαζε για τις συνέπειες της τέταρτης συνεχούς ή της δωδέκατης συνολικά απουσίας του.

Σχετικά Κείμενα: