ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΔΕ Συνάντηση στο Υπ. Υγείας και ΕΟΠΥΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΔΕ Συνάντηση στο Υπ. Υγείας και ΕΟΠΥΥ

EDDE

Την προηγούμενη εβδομάδα αντιπροσωπεία της ΕΔΔΕ αποτελούμενη από τους Παναγιώτη Λεμπέση Πρόεδρο του περιφερειακού Θεσσαλονίκης, Βασίλη Τσιρώνη Γραμματέα της ΕΔΔΕ, Σπύρο Κανελλάκη Πρόεδρο της ΕΔΔΕ και Μάνο Τσαγκαράκη νομικό σύμβουλο της ΕΔΔΕ πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ και του υπουργείου Υγείας.

Στη συνάντηση με τον ΕΟΠΥΥ συζητήθηκε και δρομολογήθηκε το θέμα της συνταγογράφησης των ειδικών σκευασμάτων διατροφής αποκλειστικά από τους διαιτολόγους-διατροφολόγους.

Στο υπουργείο Υγείας τέθηκαν τα παρακάτω ζητήματα.

Ίδρυση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου:

Εξηγήθηκαν τα πολλαπλά οφέλη που θα υπάρξουν από τη δημιουργία του καθότι η δραστηριότητα των διαιτολόγων θα οργανωθεί υπό την κρατική εποπτεία δημιουργώντας ένα ενιαίο, αξιόπιστο και ισχυρό φορέα αντιπροσώπευσης και οργάνωσης του επαγγέλματος. Κυρίως όμως θα τεθεί το αναγκαίο για τη λειτουργία του επαγγέλματος κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο σήμερα λείπει, όπως Κώδικας Δεοντολογίας, Πειθαρχικό Δίκαιο για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της δραστηριότητας και την ποιοτική αναβάθμιση του επαγγέλματος.

Αυστηροποίηση νομοθεσίας-Πρόβλεψη διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στους παραβάτες του ΠΔ 133/2014:

Έγινε αναφορά ότι παρά το γεγονός ότι με το αρ. 52 παρ. 4 του ν. 2519/1997 δόθηκε εξουσιοδότηση από τον κοινό νομοθέτη ώστε να «…καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος …Διαιτολόγου…», εν τούτοις με στο ΠΔ 133/2014 δεν προβλέπονται οι αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις για όσους ασκούν το επάγγελμα του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου χωρίς την προβλεπόμενη στο ανωτέρω ΠΔ άδεια.

Προϋποθέσεις λειτουργίας διαιτολογικού γραφείου:

Ενημερώσαμε την ηγεσία του υπουργείου ότι με την υπ’αριθμόν 3215 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 655/30.6.1998) «Προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών Μονάδων.», τίθενται αυστηρές προϋποθέσεις για τη λειτουργία αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα διαιτολογικά γραφεία. Πλην όμως στις υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνονται και ορισμένες που είναι πραγματικά υπερβολικές για το αυτοτελές διαιτολογικό γραφείο ενός αυτοαπασχολούμενου διαιτολόγου. Για το λόγο αυτό προτείναμε το αυτοτελές διαιτολογικό γραφείο να έχει τις ίδιες τεχνικές προϋποθέσεις λειτουργίας με αυτές του ιατρείου.

Απασχόληση διαιτολόγων διατροφολόγων σε δημόσια νοσοκομεία:

Ως γνωστόν από την κείμενη νομοθεσία (αρ. 134 του ν. 4052/2012) προβλέπεται η δημιουργία σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, α) Αυτοτελούς Τμήματος Κλινικής Διατροφής, β) Συμβουλευτικού Γραφείου Διατροφής και γ) Ομάδας Υποστήριξης Θρέψης, που στελεχώνονται από διαιτολόγους – διατροφολόγους. Ο νόμος προβλέπει την παρουσία διαιτολόγου στα δημόσια νοσοκομεία και μάλιστα σε αναλογία ένας διαιτολόγος ανά 80 κλίνες και κατ’ ελάχιστο δυο -2- ανά νοσοκομείο του ΕΣΥ. Μάλιστα με την υπ’ αριθμόν Α3α/ οικ 6021/26-01-2016 Υ.Α. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Τμημάτων Κλινικής Διατροφής και Συμβουλευτικών Γραφείων Διατροφής των Νοσοκομείων του ΕΣΥ», ρυθμίστηκαν και όλες οι σχετικές λεπτομέρειες.
Παρά ταυτα όμως πολλά νοσοκομεία του ΕΣΥ είτε δεν έχουν ακόμα προχωρήσει στη σύσταση των ανωτέρω μονάδων, είτε παρά το γεγονός ότι αυτά έχουν συσταθεί, εν τούτοις σε ελάχιστα από αυτά λειτουργούν λόγω μη στελέχωσης αυτών με διαιτολόγους. Κατόπιν αυτών ζητήθηκε να αποσταλεί σύσταση στις διοικήσεις των δημόσιων νοσοκομείων ώστε αφενός να προχωρήσουν στη σύσταση των ανωτέρω προβλεπόμενων από τη νομοθεσία οργανικών μονάδων, είτε να προκηρύξουν διαγωνισμούς για την πλήρωση των σχετικών θέσεων.

Ενοικιάσεις πτυχίων:

Πρόσωπα που λειτουργούν διαιτολογικά γραφεία απασχολούν για λόγους νομιμοποίησης της δραστηριότητάς τους διαιτολόγο – διατροφολόγο, με βεβαίωση άσκησης του επαγγέλματός τους. Πλην όμως η πρακτική αυτή συχνά τείνει να συνιστά απλώς «ενοικίαση» πτυχίου και να φαλκιδεύεται η ουσία της υποχρέωσης απασχόλησης διαιτολόγου. Παρατηρείται το φαινόμενο είτε ο διαιτολόγος να απασχολείται λίγες μόνο ώρες, τις δε υπόλοιπες να συνεχίζουν να ασκούν διαιτολογικές πράξεις, είτε και να μην απασχολείται καν. Οι έλεγχοι δε των αρμόδιων κατά τόπους Περιφερειών περιορίζονται στην επισκόπηση των εγγράφων, χωρίς να εξαντλούν τους ελέγχους για την πραγματική απασχόληση του κατόχου της βεβαίωσης διαιτολόγου.

Κατόπιν αυτών αιτηθήκαμε να αποσταλεί στις κατά τόπου Περιφέρειες σχετική εγκύκλιος με την οποία να διευκρινίζεται, ότι:

Α) η παρουσία των διαιτολόγων είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του διαιτολογικού γραφείου, ότι ο ίδιος είναι υπεύθυνος για κάθε διαιτολογική πράξη που διενεργείται εκεί, το δε ωράριο λειτουργίας του γραφείου θα πρέπει να συμπίπτει με το ωράριο απασχόλησης του διαιτολόγου.

Β) η εργασιακή σχέση θα πρέπει να αποδεικνύεται 1. από την αναγγελία πρόσληψης του διαιτολόγου στον ασφαλιστικό φορέα, 2. Από την κατατεθειμένη στην αρμόδια ΔΟΥ σύμβαση έργου που θα προκύπτει αναλυτικά το ωράριο εργασίας και η αμοιβή, η οποία δεν είναι κατώτερη από τον βασικό μισθό ή ωρομίσθιο της ΕΣΣΕ και 3. Από τη σχετική ανάρτηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση παράβασης θα πρέπει να προβλεφθούν οι αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις.

Γ) όλα τα διαιτολόγια θα πρέπει να υπογράφονται και να σφραγίζονται από τον υπεύθυνο διαιτολόγο, με εμφανή αναγραφή του αριθμού αδείας.

Τόσο η συνάντηση με τον ΕΟΠΥΥ όσο και με το υπουργείου Υγείας πραγματοποιήθηκαν σε πολύ καλό κλίμα ενώ ορίστηκαν από κοινού επόμενες ενέργειες για επίλυση των ζητημάτων.

Σχετικά Κείμενα: