Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014 00:00

Ενηµέρωση σχετικά µε το νέο Ενωσιακό και Εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση προσθέτων τροφίµων σε παρασκευάσµατα κρέατος

efet

Σας γίνεται γνωστό ότι στις 5 Ιουνίου 2014 δηµοσιεύτηκε ο σχετικός Κανονισµός αριθ. (ΕΕ) 601/2014 της Επιτροπής στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 166/11/05.06.2014) όσον αφορά στην τροποποίηση του Παραρτήµατος II του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά στα πρόσθετα για χρήση σε τρόφιµα.

Οι κυριότερες αλλαγές εντοπίζονται στα εξής κάτωθι σηµεία του Κανονισµού:

 • Τροποποίηση των κατηγοριών του κρέατος και των προϊόντων του (γενική κατηγορία τροφίµου 08.0) που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ε του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1333/2008 (βλ. Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1129/2011). Η νέα αυτή τροποποίηση ως προς την ανάγκη της νέας κατηγοριοποίησης αποτέλεσε ευθυγράµµιση µε τους ορισµούς και τις διευκρινίσεις µε το «Πακέτο Υγιεινής» που δόθηκαν σε συνέχεια συζητήσεων σε επίπεδο Οµάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τους εθνικούς εµπειρογνώµονες και τελικής επικύρωσης από την επιτροπή για τη διατροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων (SCoFCAH), τµήµα για τη βιολογική ασφάλεια της διατροφικής αλυσίδας της Ε.Ε. (Ιούνιος 2013). Έτσι η κατηγοριοποίηση της οµάδας κατηγορίας τροφίµων 08.0 τροποποιούνται στις εξής νέες υποκατηγορίες, οι οποίες σηµειώνεται ότι αναφέρονται για τους σκοπούς εναρµόνισης της νοµοθεσίας των προσθέτων στα τρόφιµα και µόνο, και είναι οι εξής:
  Γενική κατηγορία 08.0 "Κρέας και προϊόντα κρέατος"
  * Υποκατηγορία 08.1 "Νωπό κρέας εξαιρουµένων των παρασκευασµάτων κρέατος όπως ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 853/2004"
  * Υποκατηγορία 08.2 "Παρασκευάσµατα κρέατος όπως ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 853/2004"
  * Υποκατηγορία 08.3 "Προϊόντα µε βάση το κρέας"
 • ∆εδοµένων των αλλαγών ως προς τη νέα αυτή κατηγοριοποίηση και ειδικότερα ως προς τη διάκριση και ταξινόµηση των «παρασκευασµάτων κρέατος» και των «προϊόντων µε βάση το κρέας» και στη λογική της συνέχισης χρήσης ορισµένων προσθέτων τροφίµων για συγκεκριµένα ειδικά «εθνικά» προϊόντα που είναι απολύτως αναγκαία για την παρασκευή τους (κατόπιν ουσιαστικής τεχνολογικής τεκµηρίωσης και αυστηρής αξιολόγησης βάσει πραγµατικής τεχνολογικής αναγκαιότητας), είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό να κατονοµαστούν τα προϊόντα αυτά (ανά χώρα) και να γίνει περιγραφή της χρήσης των προσθέτων τροφίµων (συνθήκες χρήσεις, µέγιστα επιτρεπόµενα επίπεδα χρήσης, κλπ.).
 • Για πρώτη φορά γίνεται καταγραφή και αναφορά σε «ειδικά ελληνικά» παρασκευάσµατα κρέατος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την ονοµασία πώλησής τους (σουβλάκι, γύρος, µπιφτέκι, σουτζουκάκι, κεµπάπ) και αναφορά σε χρήση συγκεκριµένων προσθέτων τροφίµων, τα οποία κρίθηκαν ως απολύτως τεχνολογικά απαραίτητα κατά την παραγωγική διαδικασία. Ο αριθµός των προσθέτων που θα επιτρέπεται είναι ο ελάχιστος απαραίτητος, ο οποίος αξιολογήθηκε από τον ΕΦΕΤ σε συνέχεια σχετικού αιτήµατος από την ελληνική βιοµηχανία επεξεργασίας κρέατος (ΣΕΒΕΚ). Επίσης για τα προϊόντα αυτά «θεσπίστηκαν» συγκεκριµένες ειδικές προδιαγραφές παρασκευής και εφεξής τα προϊόντα καλούνται να συµµορφώνονται µε τις ειδικές συνθήκες χρήσης προσθέτων και να διακινούνται στην αγορά µε τη συγκεκριµένη ονοµασία πώλησης σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο (στην περίπτωση εξαγωγών) και µόνο, διασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό την ελληνική επιχειρηµατικότητα, εδραιώνοντας τα προϊόντα αυτά καθιστώντας τα αναγνωρίσιµα σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο (στην περίπτωση εξαγωγών). 
  Εφεξής και για τους σκοπούς της νοµοθεσίας για τα πρόσθετα τροφίµων και δεδοµένης της νέας γενόµενης κατηγοριοποίησης, η αρχή της µεταφοράς επιτρέπεται στα παρασκευάσµατα κρέατος όπως ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

Ο συγκεκριµένος Κανονισµός τέθηκε σε εφαρµογή από τις 25 Ιουνίου 2014.

Σηµειώνεται ότι θα ακολουθήσει νεότερη πληρέστερη έντυπη πληροφόρηση προς τις Αρµόδιες Αρχές Ελέγχου όσον αφορά στον έλεγχο των παρασκευασµάτων κρέατος καθώς και στους ελληνικούς επιχειρηµατικούς συνδέσµους και τις επιχειρήσεις κρέατος ως προς τις νέες αλλαγές του νέου Κανονισµού.

Σας ενημερώνουμε ότι ο αναφερόμενος Κανονισμός μπορεί να αναζητηθεί στο δικτυακό τόπο της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://eurlex.europa.eu/el/index.htm  και στο δικτυακό τόπο του ΕΦΕΤ http://www.efet.gr, στο σύνδεσμο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -> ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ->ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 

 

 

Read 1819 times

Επικοινωνία

til τηλ: 2109966896

fax φαξ: 2111830565

email info@ed-de.gr

map  Λεβιδίου 23

       Αθήνα 10442

       Ελλάδα

ΔΣ ΕΔΔΕ

Πρόεδρος: Κανελλάκης Σπυρίδων

Αντιπρόεδρος: Δημοσθενόπουλος Χάρης

Γραμματέας: Τσιρώνης Βασιλης

Ταμίας: Τσιούδας Θανάσης

Μέλη:

Μανωλαράκης Μανώλης
Υδραίος Γιάννης
Ζουμπανέας Ευάγγελος

Συνδεθείτε μαζί μας

Κοινωνικά δίκτυα

facebookFacebook

twitterTwitter

youtubeYoutube 

Σύνδεση

Δεν είναι δυνατή η σύνδεαση