Άρθρο 8 Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος

Άρθρο 8 Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος

1. Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) ανάλογα με τον αριθμό των μελών του Περιφερειακού Τμήματος αποτελείται από α) για Περιφερειακά Τμήματα από 50-100 μέλη από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία (τριμελής), β) για Περιφερειακά Τμήματα από 101-200 μέλη από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία και ένα μέλος (πενταμελής), γ) για Περιφερειακά Τμήματα από 201-400 μέλη από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και ένα μέλος (επταμελής), δ) για Περιφερειακά Τμήματα από 401-1.000 μέλη από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Υπεύθυνο Εκδόσεων, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και 2 μέλη (εννεαμελής) και ε) για Περιφερειακά Τμήματα από 1.001 μέλη και άνω από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Υπεύθυνο Εκδόσεων, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και 4μέλη (εντεκαμελής),.

2. Μέσα σε οκτώ ημέρες από την επικύρωση της εκλογής των μελών της Δ.Ε. ο υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας ο αρχαιότερος βάση τον χρόνο εγγραφής στο Μητρώο του Περιφερειακού Τμήματος όπου ανήκει καλεί τους συμβούλους που έχουν εκλεγεί προς εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία, Οργανωτικού Γραμματέα, Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και Υπεύθυνου Εκδόσεων, οι οποίοι εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί πλειοψηφία η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων και αρκεί η σχετική πλειοψηφία για την εκλογή.

3. Η Δ.Ε. συγκαλείται από τον Πρόεδρο της. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει την Δ.Ε. μέσα σε οκτώ (8) ημέρες εφόσον αυτό ζητηθεί από το 1/3 των μελών της.

4. Η Δ.Ε. συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά τον μήνα και εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο.

5. Η Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία εάν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες και λαμβάνει αποφάσεις με την πλειοψηφία των παρόντων. Προκειμένου περί προσωπικών ζητημάτων ή άλλων σοβαρών θεμάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Για τη συνεδρίαση της Δ.Ε. τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τα μέλη της Δ.Ε.

6. Η Δ.Ε του Περιφερειακού Τμήματος έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Διοικεί το Περιφερειακό Τμήμα.
β) Εκτελεί τις αποφάσεις της Π.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος.
γ) Ενημερώνει για τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις της το Κ.Δ.Σ.
δ) Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Περιφερειακού Τμήματος.
ε) Ενεργεί ως Πειθαρχικό Συμβούλιο.

7. Οι αποφάσεις της Δ.Ε. υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από την Π.Σ. και από το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ.

8. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας μέλους της Δ.Ε. από τέσσερις (4) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή ύστερα από δώδεκα (12) συνολικά απουσίες του από τακτικές συνεδριάσεις της Δ.Ε., εκπίπτει αυτοδίκαια από τη θέση του και αναπληρώνεται από τον πρώτο στην σειρά αναπληρωματικό.

9. Τα μέλη της Δ.Ε. εφόσον διαμένουν εκτός της έδρας του Περιφερειακού Τμήματος δικαιούνται να αποζημιώνονται για τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής τους προκειμένου να πάρουν μέρος στις συνεδριάσεις της Δ.Ε. Ο προσδιορισμός του ύψους της αποζημίωσης αλλά και η καταβολή της γίνεται από το Περιφερειακό Τμήμα.

10. Τα μέλη της Δ.Ε. εφόσον είναι υπάλληλοι του δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα δεν μετατίθενται κατά την διάρκεια της θητείας τους, χωρίς τη συγκατάθεση τους.

11. Τα μέλη της Δ.Ε. εκάστου Περιφερειακού Τμήματος, εφόσον είναι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, δικαιούνται άδεια απουσίας από την υπηρεσία τους ανάλογα με τον αριθμό των μελών του Περιφερειακού Τμήματος, καθοριζομένη ως εξής: έως 200 μέλη τρεις (3) εργάσιμες ημέρες τον μήνα όλη η Διοικούσα Επιτροπή, από 201 έως 400 μέλη πέντε (5) ημέρες τον μήνα όλη η Διοικούσα Επιτροπή, από 401 μέλη έως 1.000 μέλη επτά (7) ημέρες τον μήνα το Προεδρείο και πέντε (5) ημέρες τα λοιπά μέλη και από 1.001 και άνω εννέα (9) ημέρες τον μήνα ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας και πέντε (5) ημέρες τα λοιπά μέλη.

Σχετικά Κείμενα: