Αρθρο 5 Πόροι του Συλλόγου - Διαχείριση

Αρθρο 5 Πόροι του Συλλόγου - Διαχείριση

1. Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) Τα έσοδα από την εγγραφή νέων μελών.
β) Η ετήσια εισφορά των τακτικών μελών.
γ) Τα δικαιώματα από την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
δ) Τυχόν έκτακτες εισφορές των τακτικών μελών, μετά από απόφαση του Κ.Δ.Σ., που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών του και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων.
ε) Επιχορηγήσεις, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
στ) Δωρεές ή κληροδοτήματα.
ζ) Εσοδα από την υλοποίηση προγραμμάτων, με εθνική ή κοινοτική χρηματοδότηση.
η) Εσοδα από την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
θ) Εσοδα από τις διαφημιστικές καταχωρήσεις στο περιοδικό και τα ενημερωτικά έντυπα του Συλλόγου.
ι) Κάθε ποσό που εισπράττεται από το Σύλλογο για νόμιμη αιτία και προκειμένου να προαχθούν οι καταστατικοί σκοποί του.

2. Η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας του Σ.Δ.Δ, καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεών του ανήκει αποκλειστικά στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων και στην Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή.

Σχετικά Κείμενα: