Άρθρο 34 Αποδοχές εργαζόμενων

Άρθρο 34 Αποδοχές εργαζόμενων

Οι αποδοχές, αποζημιώσεις και έξοδα των υπαλλήλων του Συλλόγου καλύπτονται από τους ίδιους πόρους του Συλλόγου και σε καμία περίπτωση δεν βαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός.

Για την πλήρωση των θέσεων του προηγούμενου άρθρου ο Σύλλογος δύναται να προσλαμβάνει προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Σχετικά Κείμενα: