Αρθρο 33 Θέσεις προσωπικού

Αρθρο 33 Θέσεις προσωπικού

 

Α. Κεντρική Διοίκηση
Στην Κεντρική Διοίκηση συνιστώνται, κατά κλάδο, οι κάτωθι αναφερόμενες οργανικές θέσεις:
1. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Λογιστικός: Μία (1) θέση
2. Κλάδος ΤΕ Λογιστικός: Μία (1) θέση
3. Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: Δύο (2) θέσεις
4. Κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων: Μία (1) θέση
5. Γραφείο Νομικού Συμβούλου: Μία (1) θέση. Προσόντα θέσεων κατά κλάδο:

Α. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός – Λογιστικός
Τα προσόντα διορισμού ορίζονται από το π.δ. 50/2001, όπως αυτό ισχύει. Ως πρόσθετα προσόντα ορίζονται η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και η τριετής προϋπηρεσία στον οικονομικό ή και λογιστικό τομέα.

Β. Κλάδος ΤΕ Λογιστικού
Τα προσόντα διορισμού ορίζονται από το π.δ. 50/2001, όπως αυτό ισχύει. Ως πρόσθετο προσόν ορίζεται η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Γ. Κλάδος ΔΕ Διοικητικού
Τα προσόντα διορισμού ορίζονται από το π.δ. 50/2001, όπως αυτό ισχύει. Ως πρόσθετο προσόν ορίζεται η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Δ. Κλάδος Γενικών Καθηκόντων
Τα προσόντα διορισμού ορίζονται από το π.δ. 50/2001, όπως αυτό ισχύει.

Ε. Γραφείο Νομικού Συμβούλου
Δικηγόρος παρ' Εφέταις, κάτοχος τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου στη Νομική.

Αρμοδιότητες Προσωπικού

Α. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Λογιστικός
1. Μελετά τις οικονομικές ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και των Περιφερειακών Τμημάτων και εισηγείται αντίστοιχα στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο και τις Διοικούσες Επιτροπές του Συλλόγου.
2. Καταρτίζει τον οικονομικό απολογισμό του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και των Περιφερειακών Τμημάτων του Συλλόγου και τηρεί οικονομικά στοιχεία.
3. Εκτελεί τις πάσης φύσεως δαπάνες και καταβάλλει τις αποδοχές του προσωπικού και τις αποζημιώσεις της Κεντρικής Διοίκησης.
4. Προμηθεύεται, διαχειρίζεται και φυλάσσει τα εφόδια και τα υλικά που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
5. Καταρτίζει τον οικονομικό ισολογισμό και τηρεί τα λογιστικά βιβλία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Συμβουλεύει τις Διοικούσες Επιτροπές των Περιφερειακών Τμημάτων για τα σχετικά με τη λειτουργία τους οικονομικά θέματα.
7. Εισπράττει τα έσοδα του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και έχει την ευθύνη διαφύλαξης της περιουσίας του.
8. Ο υπάλληλος του κλάδου αυτού αναπληρώνεται κατά την απουσία του, με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου από υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού.

Β. Κλάδος ΤΕ Λογιστικός – Γραμματέας
1. Επικουρεί τα στελέχη του διοικητικού και οικονομικού τομέα στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, εφόσον παρίσταται ανάγκη.
2. Τηρεί βιβλία στατιστικής.
3. Συνεπικουρεί στην οργάνωση των επιστημονικών συνεδρίων και των τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων του Σ.Δ.Δ
4. Μεταφράζει κείμενα από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και αντίστροφα.

Γ. Κλάδος ΔΕ Διοικητικός – Γραμματείς
1. Επικουρούν τα στελέχη του διοικητικού και οικονομικού τομέα στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, εφόσον παρίσταται ανάγκη.
2. Διεκπεραιώνουν όλη τη γραφική εργασία.
3. Τηρούν το αρχείο, το Μητρώο και το πρωτόκολλο του Συλλόγου.
4. Φροντίζουν για κάθε θέμα που αφορά την οργάνωση της γραμματειακής στήριξης, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Τηρούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Συλλόγου. Διακινούν και επιδίδουν υπηρεσιακά έγγραφα και την αλληλογραφία.
6. Τηρούν βιβλία στατιστικής.
7. Συνεπικουρούν στην οργάνωση των επιστημονικών συνεδρίων και των τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων του Σ.Δ.Δ
8. Μεταφράζουν κείμενα από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και αντίστροφα.

Δ. Κλάδος ΥΕ - Γενικών καθηκόντων - Βοηθητικό προσωπικό.
Ο υπάλληλος πραγματοποιεί τις αναγκαίες για τη λειτουργία της Κεντρικής Διοίκησης εργασίες, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων.

Ε. Γραφείο Νομικού Συμβούλου
Ο Νομικός Σύμβουλος παρίσταται στα δικαστήρια για τις υποθέσεις του Συλλόγου, επικουρεί νομικά το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και γνωμοδοτεί επί ερωτημάτων που τίθενται από τα όργανα του Συλλόγου.

Β. Περιφερειακά Τμήματα
Σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα συνιστάται μία θέση προσωπικού του κλάδου ΤΕ Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού.

Σχετικά Κείμενα: