Αρθρο 3 Μέλη

Αρθρο 3 Μέλη

1. Τα Μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και πάρεδρα.

2. Τακτικά Μέλη του Συλλόγου είναι οι πτυχιούχοι διαιτολόγοι - διατροφολόγοι: α) Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής) της Ελλάδος, του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, β) του Τμήματος Διατροφής – Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, γ) του Τμήματος Διατροφής – Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Κρήτης (Παράρτημα Σητείας), δ) του Τμήματος Διατροφής – Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας) και ε) των ισότιμων σχολών της αλλοδαπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όλοι οι υπό στοιχεία α', β', γ', δ' και ε΄ διαιτολόγοι - διατροφολόγοι, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

3. Όσοι κατά τις διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου εγκαθίστανται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το επάγγελμα του διαιτολόγου - διατροφολόγου, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο και αποκτούν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα άλλα τακτικά Μέλη του Συλλόγου.

4. Επίτιμα Μέλη του Συλλόγου γίνονται πρόσωπα που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη και προαγωγή της διαιτολογίας ως και διαιτολόγοι - διατροφολόγοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί. Τα επίτιμα Μέλη ορίζονται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου (Κ.Δ.Σ.), που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Τα επίτιμα Μέλη δεν έχουν τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Διαιτολόγοι - Διατροφολόγοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί και έχουν διετέλεσει μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Δ.Δ σε οποιαδήποτε θέση με πολυετή και ευδόκιμη δράση δύναται να ανακηρύσσονται επίτιμοι Πρόεδροι ή επίτιμοι Αντιπρόεδροι του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου μετά από απόφαση του Κ.Δ.Σ. του Σ.Δ.Δ που επικυρώνεται από τη Γ.Σ. των Αντιπροσώπων.

5. Πάρεδρα Μέλη. Οι διαιτολόγοι - διατροφολόγοι που συνταξιοδοτούνται, μεταπίπτουν από τακτικά σε πάρεδρα μέλη του Σ.Δ.Δ Δεν υποχρεούνται σε καταβολή της ετήσιας συνδρομής και δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε για την ανάδειξη των διοικητικών οργάνων. Τα πάρεδρα μέλη δικαιούνται να μετέχουν στις πάσης φύσεως επιστημονικές, κοινωνικές και άλλου είδους εκδηλώσεις του Σ.Δ.Δ

Σχετικά Κείμενα: