Αρθρο 29 Αδεια άσκησης επαγγέλματος διαιτολόγου - διατροφολόγου

Αρθρο 29 Αδεια άσκησης επαγγέλματος διαιτολόγου - διατροφολόγου

1. Στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος από τις κατά τόπους Περιφέρειες, οι διαιτολόγοι - διατροφολόγοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν και τη βεβαίωση εγγραφής τους στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα του Συλλόγου. Αντίγραφο της βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος διαιτολόγου - διατροφολόγου κατατίθεται, αμέσως μετά την παραλαβή της, από κάθε διαιτολόγο - διατροφολόγο στο Περιφερειακό Τμήμα του Συλλόγου, στο οποίο ανήκει.
2. Ο Γραμματέας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ή ο Γραμματέας αρμόδιου δικαστηρίου αποστέλλει στη γραμματεία του Συλλόγου αντίγραφα των υποβαλλόμενων κατά των διαιτολόγων - διατροφολόγων μηνύσεων και των εκδιδόμενων επί αυτών βουλευμάτων και αποφάσεων.
3. Εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υποχρεούνται όλοι οι διαιτολόγοι - διατροφολόγοι να εγγραφούν στα Μητρώα του Συλλόγου.
4. Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διαγραφής διαιτολόγου - διατροφολόγου από το Σύλλογο, αναστέλλεται αυτοδικαίως η ισχύς της βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος ή αυτή αντιστοίχως ανακαλείται.

Σχετικά Κείμενα: