Αρθρο 24 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων

Αρθρο 24 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων

1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά τρία έτη από την τέλεση τους. Η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η πειθαρχική ή η ποινική διαδικασία, όχι όμως πέραν της τριετίας. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναβάλει την πειθαρχική δίωξη εφόσον, για τα αυτά πραγματικά περιστατικά, εκκρεμεί ποινική δίωξη, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης οπότε στην περίπτωση αυτή η πειθαρχική παράβαση παραγράφεται μετά την πάροδο έτους από το αμετάκλητο της απόφασης του ποινικού δικαστηρίου.
2. Ο Γραμματέας κάθε ποινικού δικαστηρίου αποστέλλει στο Σύλλογο αντίγραφα των σχετικών βουλευμάτων και αποφάσεων, εντός δέκα ημερών από την έκδοση τους.

Σχετικά Κείμενα: