Αρθρο 23 Πειθαρχικός έλεγχος των μελών του Συλλόγου

Αρθρο 23 Πειθαρχικός έλεγχος των μελών του Συλλόγου

Τα Μέλη που παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Αντιπροσώπων, τις αποφάσεις των Περιφερειακών Συνελεύσεων ή επιδεικνύουν διαγωγή αντίθετη προς το συμφέρον και το κύρος του Συλλόγου και μη συνάδουσα με το επάγγελμα του διαιτολόγου - διατροφολόγου, ελέγχονται πειθαρχικά, ανεξάρτητα από ενδεχόμενη ποινική ευθύνη τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί ιδίως κάθε υπαίτια παράβαση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους διαιτολόγου - διατροφολόγου από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Κώδικα Δεοντολογίας Διαιτολόγων - Διατροφολόγων, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συλλόγου, των αποφάσεων του Κ.Δ.Σ. του Συλλόγου και της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος στο οποίο ανήκει ο διαιτολόγος. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των παραπτωμάτων των διαιτολόγων γίνεται από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Οι επιβαλλόμενες από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ποινές είναι: α) έγγραφη επίπληξη, β) πρόστιμο, γ) προσωρινή παύση εξασκήσεως του επαγγέλματος του διαιτολόγου - διατροφολόγου, από δεκαπέντε ημέρες έως έξι μήνες και δ) οριστική παύση εξασκήσεως του επαγγέλματος του διαιτολόγου - διατροφολόγου.
Το πρόστιμο περιέρχεται στα οικεία Περιφερειακά Τμήματα.
Η ποινή της οριστικής παύσης ασκήσεως του επαγγέλματος του διαιτολόγου - διατροφολόγου, μπορεί να επιβληθεί εάν ο διαιτολόγος - διατροφολόγος: α) τιμωρηθεί εντός τριετίας από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με δύο τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές προσωρινής παύσης εξασκήσεως του επαγγέλματος του διαιτολόγου - διατροφολόγου, β) καταδικάσθηκε με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για κακούργημα, γ) καταδικάσθηκε με δύο τουλάχιστον αποφάσεις ποινικού δικαστηρίου για πλημμέλημα κατά την άσκηση ή με αφορμή την άσκηση του επαγγέλματος του.

Σχετικά Κείμενα: