Άρθρο 21 Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών

Άρθρο 21 Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών

1. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με καθολική μυστική ψηφοφορία την ίδια ημέρα σ' όλη την Επικράτεια από τις 08.00 το πρωί μέχρι τις 20.00 το βράδυ με δυνατότητα παράτασης τους, εφόσον συνεχίζεται η προσέλευση ψηφοφόρων. Η ψηφοφορία στα Περιφερειακά Τμήματα εκτός Αττικής διεξάγεται στις έδρες των Τμημάτων και στα γραφεία τους, ή σε τόπο που ορίζεται από την κάθε Διοικούσα Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του Κ.Δ.Σ. Η ψηφοφορία για το Π.Τ. Αττικής διεξάγεται στα κεντρικά γραφεία του Σ.Δ.Δ. ενώπιον της Κ.Ε.Ε. Σε όλες τις Εφορευτικές Επιτροπές προεδρεύουν εκπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής. Οι ψηφοφόροι που διαμένουν σε νήσο ή σε νομό όπου δεν λειτουργεί εκλογικό τμήμα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν δι' επιστολής, η οποία αποστέλλεται συστημένη στο οικείο Π.Τ. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας των εκλογών. Το μυστικόν της επιστολικής ψήφου διασφαλίζεται δια της τοποθετήσεως σφραγισμένου του φακέλου με το ψηφοδέλτιο επιλογής του ψηφοφόρου εντός άλλου φακέλου, επί του οποίου αναγράφονται τα στοιχεία του ψηφοφόρου. Η επιστολική ψήφος διαβιβάζεται αμελλητί στην Τοπική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία την ημέρα των εκλογών, αφού καταγράψει στο βιβλίο ψηφισάντων τον ψηφοφόρο, ρίπτει τον φάκελο με το ψηφοδέλτιο της επιλογής του εντός της κάλπης. Οποιος επιθυμεί να ψηφίσει δι' επιστολικής ψήφου οφείλει να ενημερώσει την Διοικούσα Επιτροπή του οικείου Π.Τ. είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ των εκλογών".

2. Τόσο η Κ.Ε.Ε. όσο και οι Τ.Ε.Ε. μεριμνούν για την τήρηση της τάξης, διασφαλίζουν την σύννομη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και αποφαίνονται για κάθε ένσταση που θα υποβληθεί. Αν απουσιάζουν μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών, οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τα υπόλοιπα.

3. Ενστάσεις των υποψηφίων, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους ή των εκλογέων υποβάλλονται γραπτά στις Τ.Ε.Ε. ή για το Περιφερειακό Τμήμα Αττικής στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καθ' όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής. Κάθε Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται επί των ενστάσεων με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στην ψηφοφορία και τη διαλογή.

4. Τα μέλη ψηφίζουν αυτοπρόσωπα στα εκλογικά κέντρα των Περιφερειακών Τμημάτων όπου ανήκουν. Οι Εφορευτικές Επιτροπές κατά το χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών τηρούν κατάσταση, ελέγχοντας τα στοιχεία ταυτότητας και την ταμειακή ενημερότητα των μελών που ψηφίζουν.

5. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ανοίγεται η ψηφοδόχος, καταμετρούνται οι φάκελοι και διαπιστώνεται αν ο αριθμός τους συμφωνεί με τον αριθμό της κατάστασης ψηφισάντων. Εάν περισσεύουν φάκελοι, τότε, αφαιρούνται στην τύχη τόσοι, όσοι οι πλεονάζοντες και πριν ανοιχτούν καταστρέφονται. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής αφού αναγραφεί στο επάνω αριστερό σημείο τους ο αύξων αριθμός τους και στο επάνω δεξιά -ολόγραφα- ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που είναι σημειωμένοι δίπλα από τα ονόματα των υποψηφίων. Ακολουθεί η διαλογή των ψήφων και η σύνταξη - υπογραφή του πρακτικού εκλογής. Οι Τ.Ε.Ε. αμέσως μετά τη διαλογή και αφού έχουν συντάξει το πρακτικό εκλογής, οφείλουν, το συντομότερο δυνατόν να ανακοινώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τα αποτελέσματα στην Κ.Ε.Ε και σε καμία περίπτωση πριν την προκαθορισμένη για όλα τα Περιφερειακά Τμήματα ώρα λήξης της ψηφοφορίας.

6. Το υλικό της εκλογής (ψηφοδέλτια, καταστάσεις ψηφισάντων, ενδεχόμενες ενστάσεις με τις επ' αυτών αποφάσεις της Τ.Ε.Ε., επικυρωμένα πρακτικά της εκλογής) σφραγίζεται μέσα σε δέμα και αποστέλλονται, με την αποκλειστική ευθύνη του Προέδρου της Τ.Ε.Ε. εντός δύο (2) ημερών στην έδρα του Σ.Δ.Δ.

7. Στο αρχείο του Τμήματος τηρούνται αντίγραφα πρακτικών των αρχαιρεσιών και των καταστάσεων ψηφισάντων.

8. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει το αποτέλεσμα εκλογών για την ανάδειξη συλλογικών οργάνων ή αντιπροσώπων του Σ.Δ.Δ, τιμωρείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

9. Η Κ.Ε.Ε. εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, προβαίνει στη κατάρτιση πίνακα συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και στη σύνταξη πρακτικού με το οποίο ανακηρύσσει τα εκλεγμένα μέλη του Κ.Δ.Σ. και της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής και των μελών των Αντιπροσώπων της Γ.Σ., κατά συνδυασμό ή μεμονωμένους, με παράλληλη μνεία της σειράς των αναπληρωματικών μελών για καθένα επίσης συνδυασμό κ.λπ.

Σχετικά Κείμενα: