Άρθρο 19 Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Άρθρο 19 Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

1. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή είναι το κεντρικό όργανο εποπτείας στη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Κ.Δ.Σ. του Σ.Δ.Δ Αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη, εκ των οποίων τα τέσσερα μαζί με τα αναπληρωματικά τους είναι μέλη του Σ.Δ.Δ και είναι αιρετά, ενώ το πέμπτο και το αναπληρωματικό του μέλος είναι εκπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στο οικείο Πρωτοδικείο. Τα μέλη της Κ.Ε.Ε. εκλέγονται από την τελευταία χρονικά τακτική Γ.Σ. των Αντιπροσώπων προ των εκλογών, με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια κατά το σύστημα των γενικών εκλογών. Είναι αρμόδια για την διεξαγωγή των επομένων της Γ.Σ. εκλογών.
2. Υποψήφιοι για την Κ.Ε.Ε. δύνανται να είναι όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του Σ.Δ.Δ Τα μέλη της Κ.Ε.Ε. δεν μπορεί να είναι και υποψήφιοι στην εκλογική διαδικασία που εποπτεύουν.
3. Η Κ.Ε.Ε. αναλαμβάνει την άσκηση των καθηκόντων της από την ημέρα κοινοποίησης εις αυτήν της προκήρυξης των εκλογών από το Κ.Δ.Σ.
4. Ειδικά για την εκλογή των πρώτων Οργάνων Διοίκησης του Σ.Δ.Δ, η Κ.Ε.Ε. ορίζεται με ομόφωνη απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, πλην του Προέδρου της που ορίζεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Αντίστοιχα ορίζονται και οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές, για την διεξαγωγή των πρώτων αρχαιρεσιών στα Περιφερειακά Τμήματα. Οι υποψηφιότητες για εκλογή στα Όργανα Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Δ.Δ υποβάλλονται εγγράφως στην Π.Δ.Ε. και των Περιφερειακών Τμημάτων υποβάλλονται εγγράφως στην Τ.Ε.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος υπό την εποπτεία της Π.Δ.Ε. του Σ.Δ.Δ, υπέρ της οποίας λειτουργεί τεκμήριο αρμοδιότητας για κάθε ζήτημα που ανάγεται στην πρώτη εκλογική διαδικασία.

Σχετικά Κείμενα: