Άρθρο 17 Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 17  Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά και εκλέγεται ταυτόχρονα με το Κ.Δ.Σ. κατά την ίδια εκλογική διαδικασία. Στην Επιτροπή προεδρεύει το πρώτο πλειοψηφίσαν μέλος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού. Η θητεία της είναι τριετής.
2. Η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί τον έλεγχο κάθε διαχειριστικής πράξης του Κ.Δ.Σ., των υπηρεσιών αυτού και κάθε άλλης επιτροπής ή οργάνου του Σ.Δ.Δ καθώς και των εκθέσεων των Εξελεγκτικών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων.
3. Η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο, προ της τακτικής συνεδρίασης της Γ.Σ. των Αντιπροσώπων και μέσα σε 15 ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του Ταμία και έκτακτα όσες φορές το κρίνει αναγκαίο. Στην τακτική συνεδρίαση της συντάσσει αναλυτική έκθεση για τη διαχείριση του Σ.Δ.Δ, που αρχειοθετείται και υποβάλλεται υποχρεωτικά για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική Γ.Σ. των Αντιπροσώπων.

Σχετικά Κείμενα: