Άρθρο 16 Καθήκοντα και αρμοδιότητες Μελών του Κ.Δ.Σ.

Άρθρο 16 Καθήκοντα και αρμοδιότητες Μελών του Κ.Δ.Σ.

1. Ο Πρόεδρος του Κ.Δ.Σ. του Σ.Δ.Δ εκπροσωπεί τον Σ.Δ.Δ ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής για τις πάσης φύσεως υποθέσεις του. Ειδικώς η δικαστική εκπροσώπηση του Σ.Δ.Δ μπορεί να ανατεθεί και σε μέλος του Κ.Δ.Σ. ή σε Πληρεξούσιο Δικηγόρο με σύνταξη σχετικού πρακτικού του Κ.Δ.Σ. Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Κ.Δ.Σ., συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γ.Σ. των Αντιπροσώπων, υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα ή πιστοποιητικά, ενώ υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα έγγραφα διαχείρισης, τα εντάλματα πληρωμών και κάθε έγγραφο που αφορά στην κίνηση των κεφαλαίων του Σ.Δ.Δ

2. Ο Πρόεδρος του Σ.Δ.Δ δεν μπορεί να είναι συγχρόνως και Πρόεδρος κάποιου Περιφερειακού Τμήματος. Εφόσον ο Πρόεδρος του Σ.Δ.Δ έχει εκλεγεί και Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος επιλέγει μέσα σε τρεις (3) ημέρες το αξίωμα, που επιθυμεί να διατηρήσει. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη θεωρείται ότι παραιτήθηκε από το αξίωμα του Προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος.

3. Ο Πρόεδρος, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνεται από τον Α' Αντιπρόεδρο, τον οποίο αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας ο Β' Αντιπρόεδρος.

4. Ο Α' Αντιπρόεδρος έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την αποτελεσματική λειτουργία των Επιτροπών Εργασίας, εισηγείται την συγκρότηση τους και παρουσιάζει τα επί μέρους πορίσματα τους στο Κ.Δ.Σ.

5. Ο Β' Αντιπρόεδρος έχει το σύνολο των καθηκόντων του Α' Αντιπροέδρου.

6. Ο Γενικός Γραμματέας έχει την εποπτεία και την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών του Σ.Δ.Δ Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Κ.Δ.Σ. και το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, ενώ υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο εκτός των εγγράφων διαχείρισης. Έχει την ευθύνη των αρχείων του Σ.Δ.Δ, του Μητρώου, της σφραγίδας του Συλλόγου και της αλληλογραφίας. Συντάσσει, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Σ.Δ.Δ και κάθε εν γένει έγγραφο. Σε περίπτωση δικής του απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον Οργανωτικό Γραμματέα.

7. Ο Ταμίας κρατάει τα λογιστικά βιβλία του Σ.Δ.Δ και έχει τη γενική ευθύνη για τη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σ.Δ.Δ Φροντίζει για την είσπραξη του ποσοστού των ετησίων εισφορών από τα Π.Τ. καθώς και για κάθε τακτικό ή έκτακτο έσοδο του Σ.Δ.Δ. Τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων και ενημερώνει το Κ.Δ.Σ. επί των οικονομικών του Σ.Δ.ΔΥποβάλλει κάθε έξι (6) μήνες συνοπτική κατάσταση εσόδων - εξόδων (ισοζύγιο) στο Κ.Δ.Σ. για ενημέρωση. Καταρτίζει τον απολογισμό εσόδων - εξόδων κάθε ημερολογιακού έτους και τον υποβάλλει προς έγκριση στο Κ.Δ.Σ. και στη συνέχεια στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Τηρεί βιβλίο όπου καταχωρούνται οι εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Κάθε πληρωμή ενεργείται με ένταλμα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. Ο Ταμίας μπορεί να κρατά "εις χείρας" για τις επείγουσες δαπάνες του Σ.Δ.Δ ποσό καθοριζόμενο κάθε φορά από το Κ.Δ.Σ. και υποχρεώνεται να καταθέσει ή να επενδύσει κάθε επιπλέον ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που ορίζεται από το Κ.Δ.Σ. Κάθε είσπραξη για λογαριασμό του Σ.Δ.Δ διενεργείται από τον Ταμία ή εντεταλμένο υπάλληλο του Σ.Δ.Δ δυνάμει σχετικού Πρακτικού του Κ.Δ.Σ.. Ο Ταμίας δεν υπέχει καμιά ευθύνη για την οικονομική διαχείριση των Περιφερειακών Τμημάτων, η οποία ελέγχεται από την οικεία Εξελεγκτική Επιτροπή. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Κ.Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

8. Ο Οργανωτικός Γραμματέας έχει την ευθύνη για τη σύνδεση και επικοινωνία του Κ.Δ.Σ. με τα Περιφερειακά Τμήματα, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία μ' αυτά, ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα για τα θέματα της αρμοδιότητας του και αναπληρώνει αυτόν σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Κ.Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

9. Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων έχει την ευθύνη για τη σύνδεση του Σ.Δ.Δ με τις άλλες επιστημονικές οργανώσεις και Συλλόγους, με τους Συλλόγους Σπουδαστών και λοιπούς φορείς. Παράλληλα έχει την ευθύνη της οργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδριάσεων κλπ. του Σ.Δ.Δ. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνεται από τον Οργανωτικό Γραμματέα.

10. Ο Υπεύθυνος Εκδόσεων είναι υπεύθυνος για κάθε εκδοτική προσπάθεια του Σ.Δ.Δ και φροντίζει για την οργάνωση, λειτουργία και εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του.Έχει την ευθύνη της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού. Μαζί με τον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων έχει τη φροντίδα για την εκπόνηση και παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων.

Σχετικά Κείμενα: