Άρθρο 13 Εκλογή Αντιπροσώπων

Άρθρο 13 Εκλογή Αντιπροσώπων

1. Οι Αντιπρόσωποι κάθε Περιφερειακού Τμήματος στη Γ.Σ. των Αντιπροσώπων εκλέγονται ανά τριετία, μαζί με ισάριθμους αναπληρωματικούς, συγχρόνως με την εκλογή των μελών του Κ.Δ.Σ. της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής, των Διοικουσών Επιτροπών και των Εξελεγκτικών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων. Επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να εκλέγεται μέλος του Κ.Δ.Σ., Διοικούσας Επιτροπής ενός Περιφερειακού Τμήματος και Αντιπρόσωπος στην Γ.Σ. των Αντιπροσώπων. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν Αντιπρόσωποι υποβάλλουν σχετική αίτηση είτε ως συνδυασμός, είτε ως μεμονωμένοι υποψήφιοι στο Περιφερειακό Τμήμα όπου ανήκουν, τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών.

2. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την ανάδειξη των μελών της Γ.Σ. των Αντιπροσώπων έχουν μόνον τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη, τα οποία δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης εξασκήσεως του επαγγέλματος του Διαιτολόγου.

3. Οι εκλογές διεξάγονται υπό την ευθύνη τοπικών εφορευτικών επιτροπών (Τ.Ε.Ε.) ανά Περιφερειακό Τμήμα, (και για το Περιφερειακό Τμήμα Αττικής υπό την ευθύνη της Κ.Ε.Ε.), τα μέλη των οποίων εκλέγονται από την τελευταία χρονικά τακτική Περιφερειακή Συνέλευση με το ίδιο εκλογικό σύστημα του άρθρου 13 του παρόντος. Η Τ.Ε.Ε. αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη για Περιφερειακά Τμήματα που έχουν μέχρι 400 μέλη και από πέντε (5) τακτικά μέλη για Περιφερειακά Τμήματα που έχουν πάνω από 400 μέλη, εκ των οποίων το ένα μέλος (και στις τριμελείς και στις πενταμελείς Τ.Ε.Ε.) είναι εκπρόσωπος της δικαστικής αρχής ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως προς το οικείο Πρωτοδικείο. Οι Τ.Ε.Ε. αποφασίζουν κατά πλειοψηφία για τις υποβαλλόμενες ενστάσεις και για κάθε ζήτημα που ανακύπτει κατά την εκλογική διαδικασία, ενώ συντάσσουν πρακτικό για την έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας και τηρούν βιβλίο διαλογής ψήφων και ψηφισάντων. Άπαντα τα ανωτέρω έγγραφα υπογράφονται από όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

4. Για την εκλογή των Αντιπροσώπων στην Γ.Σ. οι ψηφοφόροι - μέλη των Περιφερειακών Τμημάτων μπορούν να βάλουν αριθμό σταυρών που αντιστοιχούν στο 1/3 των υποψηφίων κατά ανώτατο όριο.

Σχετικά Κείμενα: