Άρθρο 12 Σύγκλιση - Απαρτία Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων

Άρθρο 12 Σύγκλιση - Απαρτία Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων

1. Η Γ.Σ. των Αντιπροσώπων συνέρχεται τακτικά στην Αθήνα ή όπου αλλού αποφασίσει το Κ.Δ.Σ. του Σ.Δ.Δ , μια φορά κάθε έτος, μέχρι και τον μήνα Μάιο και έκτακτα οποτεδήποτε, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Κ.Δ.Σ. ή εάν αυτό ζητείται από το ένα τρίτο (1/3) των οικονομικώς τακτοποιημένων Αντιπροσώπων - μελών της ή από το ένα πέμπτο (1/5) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών του Π.Σ.Φ., με έγγραφη αίτηση που υποβάλλεται στο Κ.Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεως, σύμφωνα με τα παραπάνω, η Γ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία της αιτήσεως. Τα μέλη του Κ.Δ.Σ. παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. των Αντιπροσώπων.
2. Την απόφαση για την σύγκληση της Γ.Σ. των Αντιπροσώπων εκδίδει το Κ.Δ.Σ. Τα μέλη της Γ.Σ. καλούνται από τον Πρόεδρο του Κ.Δ.Σ. με κάθε πρόσφορο μέσο το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση ορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Εκτός από τα θέματα που αναγράφονται στην πρόσκληση μπορεί να συζητηθεί και άλλο θέμα, εφόσον προταθεί και γίνει δεκτό από την πλειοψηφία των παρόντων κατά την συνεδρίαση των Αντιπροσώπων.
3. Η Γ.Σ. των Αντιπροσώπων βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το ένα δεύτερο συν ένας (1/2+1) των αντιπροσώπων. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η συνεδρίαση αναβάλλεται για την ίδια ώρα της επόμενης ημέρας, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.
4. Στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. των Αντιπροσώπων εκλέγεται τριμελές (3μελές) Προεδρείο μεταξύ των παρόντων μελών, αρμόδιο για την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας.
5. Κάθε εκλεγμένος αντιπρόσωπος παρίσταται μόνον αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις της Γ.Σ.
6. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. των Αντιπροσώπων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών σε ονομαστική ή δι' ανατάσεως της χειρός ψηφοφορία. Μυστική ψηφοφορία εφαρμόζεται: α) για εκλογή προσώπων, β) σε προσωπικά θέματα και γ) στην έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού και του Προϋπολογισμού.
7. Ειδικώς για την διατύπωση εισήγησης προς τον αρμόδιο Υπουργό περί τροποποίησης του παρόντος ή του ιδρυτικού νόμου του Π.Σ.Δ.Δ απαιτείται απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των Αντιπροσώπων.
8. Στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. των Αντιπροσώπων τηρούνται Πρακτικά από πρόσωπο που ορίζεται από το Προεδρείο, τα οποία υπογράφονται και σφραγίζονται από το εκλεγμένο τριμελές Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων.
9. Ειδικότερα ζητήματα λεπτομερειακού και διαδικαστικού χαρακτήρα, που αφορούν την λειτουργία της Γ.Σ. των Αντιπροσώπων, καθορίζονται με εσωτερικό κανονισμό που εισηγείται το Κ.Δ.Σ. και εγκρίνει η Γ.Σ. των Αντιπροσώπων. Η τροποποίηση του ως άνω εσωτερικού κανονισμού γίνεται με τον ίδιο τρόπο.

Σχετικά Κείμενα: