Άρθρο 11 Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων

Άρθρο 11 Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των Αντιπροσώπων είναι το ανώτατο όργανο του Σ.Δ.Δ Αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στους σκοπούς του Σ.Δ.Δ . και είναι αρμόδια για κάθε θέμα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Σ.Δ.Δ .
Ιδιαίτερα:
α) Ελέγχει τις πράξεις του Κ.Δ.Σ.
β) Χαράζει την γενική πολιτική του Π.Σ.Φ. για την επίτευξη των σκοπών του ύστερα από σχετικές εισηγήσεις του Κ.Δ.Σ.
γ) Εγκρίνει ή όχι τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό του Κ.Δ.Σ., τον διοικητικό απολογισμό του Κ.Δ.Σ. (έκθεση πεπραγμένων) και την έκθεση της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής και αποφασίζει για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.
δ) Εισηγείται στον αρμόδιο Υπουργό την τροποποίηση του καταστατικού νόμου του Π.Σ.Δ.Δ και του παρόντος ύστερα από σχετική πρόταση του Κ.Δ.Σ.
ε) Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του Κ.Δ.Σ.
στ) Εκλέγει τα αιρετά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

2. Σε περίπτωση μη έγκρισης από τη Γ.Σ. των Αντιπροσώπων της λογοδοσίας του Κ.Δ.Σ., τούτο θεωρείται παραιτηθέν, υποχρεωμένο να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη νέου Κ.Δ.Σ. μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών. Κατά το διάστημα αυτό το Κ.Δ.Σ. εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του. Η ημέρα προκήρυξης των εκλογών από την ημέρα διενέργειας τους δεν πρέπει να απέχει λιγότερο των δύο (2) μηνών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης απαιτείται απαρτία των 2/3 του συνόλου των Αντιπροσώπων και λήψη απόφασης περί μη έγκρισης της λογοδοσίας του Κ.Δ.Σ. με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των Αντιπροσώπων.

3. Η Γ.Σ. των Αντιπροσώπων αποτελείται από αιρετούς αντιπροσώπους των Περιφερειακών Τμημάτων του Σ.Δ.Δ ., που εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος με βάση τον αριθμό των ψηφισάντων μελών εκάστου Περιφερειακού Τμήματος κατά την αναλογία: ανά 50 ψηφίσαντα μέλη 1 Αντιπρόσωπος. Κάθε Περιφερειακό Τμήμα εκλέγει έναν (1) Αντιπρόσωπο, εφόσον ψηφίσουν τουλάχιστον 15 μέλη.

4. Οι αντιπρόσωποι που εργάζονται στον δημόσιο τομέα δικαιούνται άδεια διευκολύνσεως από την υπηρεσία τους τις ημέρες της Γ.Σ.

5. Τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής των Αντιπροσώπων των Περιφερειακών Τμημάτων κατά τις ημέρες της Γ.Σ. των Αντιπροσώπων βαρύνουν το οικείο Περιφερειακό Τμήμα.

Σχετικά Κείμενα: