Άρθρο 10 Αρμοδιότητες Περιφερειακού Τμήματος και σχέσεις με Κεντρική Διοίκηση

Άρθρο 10 Αρμοδιότητες Περιφερειακού Τμήματος και σχέσεις με Κεντρική Διοίκηση

1. Τα Περιφερειακά Τμήματα δια των αρμοδίων οργάνων τους επιλαμβάνονται θεμάτων τοπικού χαρακτήρα. Για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορούν συνολικά την άσκηση του επαγγέλματος ενεργούν σε συνεργασία με το Κ.Δ.Σ. και πάντα σύμφωνα με τις αποφάσεις του.
2. Το Κ.Δ.Σ. καλεί μία φορά τον χρόνο σε κοινή σύσκεψη τις διοικήσεις των Περιφερειακών Τμημάτων για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. Ανάλογα με τις ανάγκες και τα ζητήματα που ανακύπτουν το Κ.Δ.Σ. καλεί και μερικότερες συσκέψεις των παραπάνω Διοικήσεων κατά μεγάλα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, επίσης προς ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. Αυτές οι συσκέψεις έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και τα πορίσματα των συσκέψεων αξιολογούνται από το Κ.Δ.Σ.

Σχετικά Κείμενα: