Θέση της ΕΔΔΕ για τα εφαρμοστικά μέτρα για το άρθρο 11 του Κανονισμού 1924/2006

Θέση της ΕΔΔΕ για τα εφαρμοστικά μέτρα για το άρθρο 11 του Κανονισμού 1924/2006

Ημερ/νία : 29/12/2010
Αρ. Πρωτ.: 30

Προς: Κκ Κρεστό Βασίλειο
ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε επιστολή για "Εφαρμοστικά μέτρα για το άρθρο 11 του Κανονισμού 1924/2006"»

Σε απάντηση της Ενημερωτικής επιστολής σχετικά με την θέσπιση εθνικών μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 11 του Κανονισμού 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα σαν Ένωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος θα θέλαμε να καταθέσουμε τα παρακάτω:

Σχετικά με την αποσαφήνιση του όρου «επαγγελματίας υγείας». Τεχνικά το ερώτημα σας βρίσκει απάντηση με μια αναφορά στην λίστα επαγγελμάτων που τηρείται στην Διεύθυνση επαγγελμάτων Υγείας του Υπουργείου Υγείας Διατροφής και Αθλητισμού. Σε αυτή την λίστα αναγράφονται όλα τα επαγγέλματα τα οποία αναγνωρίζονται από το Υπουργείο ως επαγγέλματα Υγείας και σε αυτά προφανέστατα έχει αναφορά το άρθρο 11 του κανονισμού 1924/2006. Πιστεύουμε ότι στις διατάξεις αυτού του κανονισμού πρέπει να υπαχθούν και άλλες ειδικότητες εκτός από αυτές, όπως για παράδειγμα αυτή των γυμναστών, που ενώ δεν είναι επαγγέλματα υγείας, με την στενή επαγγελματική και επιστημονική έννοια, η δράση τους αποσκοπεί στην βελτίωση της υγείας και της καλής κατάστασης του ατόμου.
Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη επίσης στους εθνικούς κανονισμούς για τις διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες, κύρια από την τηλεόραση, μέσα από τις οποίες προωθούνται ισχυρισμοί υγείας από τρίτα πρόσωπα πχ ηθοποιούς (που παίζουν το ρόλο γιατρού ή γυμναστή ) ή άλλα πρόσωπα με ευρύτερη αναγνώριση από το κοινό (πχ παλιοί ή νέοι αθλητές κλπ).

Σχετικά με την θέσπιση πλαισίου για τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί μια εθνική ή διεθνής ένωση επαγγελματιών του ιατρικού τομέα, του τομέα της διατροφής ή της διαιτολογίας ή ένα ίδρυμα υγείας ώστε να μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις για συγκεκριμένα τρόφιμα ή εγκρίσεις.
Πιστεύουμε ότι με τον όρο εθνική ή διεθνή ένωση επαγγελματιών θα πρέπει να περιγράφεται ο επιστημονικός ή επαγγελματικός φορέας ο οποίος σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο εκφράζει το ευρύτερο σύνολο των επαγγελματιών του συγκεκριμένου κλάδου ή το ευρύτερο σύνολο των επιστημόνων με την συγκεκριμένη επιστημονική κατεύθυνση και ενασχόληση.
Με αυτό το σκεπτικό θα πρέπει να αποκλειστούν οργανώσεις-σύλλογοι- επιστημονικές εταιρείες που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο προβαίνουν σε διακρίσεις αποκλεισμούς επιστημόνων ή αποτελούν μερικά σύνολα επιστημόνων (πχ σύλλογοι αποφοίτων σχολών – ιδρυμάτων).
Στην Ελληνική πραγματικότητα οι φορείς αυτοί θα πρέπει να έχουν την μορφή Ν.Π.Δ.Δ και μέσα από εξαιρετικά αυστηρές προδιαγραφές οι οποίες θα εξασφαλίζουν τη ανεξαρτησία και αυτονομία τους από οποιαδήποτε επιρροή εταιριών ή οργανώσεων ομοειδών εταιρειών.

Σχετικά με τις συστάσεις (endorsements). Θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να αντικείμενο ανεξάρτητης επιτροπής εμπειρογνωμόνων που θα λειτουργεί στα πλαίσια του ΕΦΕΤ ή του Υπουργείου Υγείας. Σε αυτή μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Βιομηχανία τροφίμων, την ΕΔΔΕ, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και από άλλους σχετικούς ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ φορείς. Η επιτροπή αυτή θα μπορεί να καλεί ή να εξετάζει σε ανοικτή διαβούλευση οποιοδήποτε ιδιωτικό ή μη φορέα που τεκμηριωμένα θα μπορεί να συνεισφέρει στο έργο της.

Σχετικά με τον προσδιορισμό της εταιρική ευθύνης μιας επιχείρησης και της πιθανής σύνδεσής της με προϊόντα στα οποία διατυπώνονται ισχυρισμοί υγείας. Θεωρούμε ότι η γενίκευση της απαγόρευσης πρέπει να ισχύει και σε αυτή την περίπτωση. Ακόμα και αν αυτοί οι ισχυρισμοί (του προϊόντος) πληρούν τις προδιαγραφές της EFSA, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση εμπορικής ονομασίας προϊόντος με συγκεκριμένη πάθηση ή κατάσταση ή ιδιότητα μέσω της υιοθέτησης, δημόσιας χορηγίας, δωρεάς από πλευράς προϊόντος. Παραπέρα οποιαδήποτε δράση, ενέργεια, χορηγία εκδήλωσης, δραστηριότητα, κλπ δεν θα πρέπει να βρίσκετε συνδεδεμένη με εμπορικό προϊόν που φέρει σχετικούς ισχυρισμούς υγείας.
Παραπέρα για το ίδιο θέμα, θα πρέπει να απαγορευτεί ή οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή, χορηγία, δωρεά, δωρεάν διανομή δείγματος ή η οποιαδήποτε άλλη παροχή σε είδος ή χρήμα ή υπηρεσία προς μέλη του συλλόγου ή φορέα από προϊόν που φέρει ισχυρισμό υγείας.
Το ίδιο να ισχύει και για την διανομή διαφημιστικών δώρων/ παροχών υπηρεσιών ή οποιαδήποτε άλλων συναλλαγών με επαγγελματίες υγείας ή κοινού στα πλαίσια ενημερωτικών συναντήσεων ή ενημερωτικών επισκέψεων ή διαφημιστικών προβολών ή άλλων παρεμφερών δράσεων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η χορηγία ημερίδων, συνεδρίων και εκδηλώσεων από προϊόντα που φέρουν ισχυρισμούς υγείας δεν μπορεί να γίνει.
Μπορεί όμως αυτή να γίνει μέσα από τις εταιρείες που διακινούν ή παράγουν τα προϊόντα αυτά χωρίς αναφορά σε αυτά τα προϊόντα.
Επιπρόσθετα θα πρέπει οι ομιλητές στα διάφορα θεματικά, δορυφορικά συμπόσια ή στρογγυλά τραπέζια που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των συνεδρίων, να συμπεριλαμβάνουν ομιλητές που δεν έχουν την οποιαδήποτε έμμισθη σχέση εργασίας (εξηρτημένη ή μη) με τις εταιρείες που τα χορηγούν ή δεν συμμετείχαν-ουν σε ερευνητικές μελέτες, εργασίες με τις εταιρείες που τα χορηγούν ή δεν εργάζονται σε φορείς που χρηματοδοτούνται έμμεσα ή άμεσα από αυτές.
Επιπλέον θα θέλαμε να προτείνουμε οι συμμετέχοντες επαγγελματίες υγείας σε διεθνή ή μή συνέδρια - ημερίδες να δηλώνουν με ποιόν τρόπο συμμετείχαν σε αυτά (χορηγία, χρηματοδότηση κλπ) . Οι διοργανωτές των συνεδρίων να δηλώνουν στον ΕΦΕΤ ή την όποια άλλη αρμόδια υπηρεσία οποιαδήποτε χορηγία γίνετε αυτής της μορφής (προπληρωμένες συμμετοχές επαγγελματιών υγείας) και ποιοι επαγγελματίες υγείας έλαβαν χορηγία αυτής της μορφής.
Αντίστοιχη λίστα (επαγγελματιών υγείας των οποίων η παρουσία σε συνέδρια - ημερίδες χορηγήθηκε από εταιρείες τροφίμων) να είναι υποχρεωμένοι σε ετήσια βάση να καταθέτουν στον ΕΦΕΤ ή την όποια άλλη αρμόδια υπηρεσία και οι εταιρείες - χορηγοί.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μανώλης Μανωλαράκης                               Δημήτρης Μπερτζελέτος

Σχετικά Κείμενα: