Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Εθνική Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής

Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Εθνική Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής

Ο     Υ Π Ο Y Ρ Γ Ο Σ   Υ Γ Ε Ι Α Σ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1579/1985, «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 217/Α’/23-12- 1985).

2. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999).

3. Το Π.Δ. 106/2014, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173/Α’/28-08-2014), όπως ισχύει.

4. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23-09-2015).

5. Τη με αριθ. πρωτ. Α1α/80306/20-10-2015 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Παύση και Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας» (ΦΕΚ 741/ΥΟΔΔ/20-10-2015).

6. Το με αριθ. πρωτ. 383/25-08-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα εκ του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Συγκροτούμε την Εθνική Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής και ορίζουμε ως μέλη αυτής τους κάτωθι:

1. ΜΑΤΖΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Καθηγητής Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και του Πανεπιστημίου Βοστώνης.

2. ΚΑΦΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Ομότιμος Καθηγητής Κλινικής Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διατροφής και Διαιτητικής Συμπεριφοράς στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

4. ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διατροφής του Ανθρώπου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

5. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ, Βιολόγος – Ερευνητής, Αναπληρωτής Διευθυντής Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Διευθύντρια ΕΣΥ, Μονάδα Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής στο Γ.Ν. Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».

7. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΤΩΝΙΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

8. ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής Διατροφής και Μεταβολισμού στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

9. ΧΑΤΖΗ ΛΗΔΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας της Διατροφής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

10. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΡΟΠΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Διατροφής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

11. ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Καθηγήτρια Διατροφής στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

12. ΚΟΝΤΕΛΕ ΙΩΑΝΝΑ, Διατροφολόγος – Υπάλληλος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας., αρμόδια σε θέματα διατροφής.

13. ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

14. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Καθηγητής Βιοστατιστικής – Επιδημιολογίας της Διατροφής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

15. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ, Ενδοκρινολόγος – Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής- Μαιευτικής-Γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο ΜΑΤΖΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, με αναπληρωτές τον ΚΑΦΑΤΟ ΑΝΤΩΝΗ

και την ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η ΓΚΑΡΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ, με αναπληρώτρια την ΧΕΡΓΚΕΛΕΤΖΑΚΗ ΜΕΡΣΙΝΗ, αμφότερες Υπάλληλοι της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.

Έργο της επιτροπής είναι:

i. Η διαμόρφωση Εθνικής Διατροφικής Πολιτικής με κύριο άξονα την προστασία και προαγωγή της δημόσια υγείας σε εθνικό επίπεδο.

ii. Η υποβολή προτάσεων επί προγραμμάτων και δράσεων, σχετικά με ζητήματα πρόληψης χρονίων νοσημάτων που συνδέονται με τη διατροφή.

iii. Η γνωμοδότηση για σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων αναφορικά με τη διατροφή σε σχέση με την υγεία.

iv. Η διαμόρφωση της εθνικής θέσης σε ζητήματα διατροφής που εισηγούνται οι φορείς των αρχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

v. Η διαμόρφωση Σχεδίων Δράσης για θέματα διατροφής, σύμφωνα με την Εθνική Διατροφική Πολιτική και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

vi. Η διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης για την ανασύσταση των προϊόντων τροφίμων, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

vii. Η έγκριση διατροφικών προτύπων σε χώρους μαζικής εστίασης (Νοσοκομεία, Παιδικοί Σταθμοί, Σχολεία, Κατασκηνώσεις κ.λπ.).

viii. Η έγκριση κατευθυντήριων οδηγιών διατροφής για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (παιδιά, έγκυες, τρίτη ηλικία κ.λπ.).

ix. Η διαμόρφωση Σχεδίων Δράσης για την εφαρμογή προγραμμάτων παροχής βοήθειας διατροφής σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.

x. Η αξιολόγηση προγραμμάτων διατροφής.

Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα δημιουργίας υποομάδων εργασίας, με πρόσκληση αρμοδίων υπαλλήλων και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων ή εκπροσώπων άλλων Υπουργείων, ανάλογα με τα προκύπτοντα θέματα. Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, ώστε να μην υφίσταται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για μετακινήσεις.

Τα μέλη της Επιτροπής και οι προσκαλούμενοι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες δεν είναι αμειβόμενοι.

Από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης, παύει να ισχύει η με αριθ. πρωτ ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ. 4073/16-01-2016 Απόφαση (ΑΔΑ: ΒΙΨ4Θ-55Ζ).

                                                                                                                                                                                                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

                                                                                                                                                                                                    ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση του Υπουργείου

Σχετικά Κείμενα: